EU-Hof: plaatsen van ‘cookies’ door websites vereist actieve toestemming van de bezoeker

Contentverzamelaar

EU-Hof: plaatsen van ‘cookies’ door websites vereist actieve toestemming van de bezoeker

Bij website bezoek door internetgebruikers dient de website beheerder actief toestemming te vragen aan de bezoeker voor het plaatsen van cookies. Een standaard aangevinkt selectievakje is dus onvoldoende. Ook moet de gebruiker geïnformeerd worden over de termijn waarin de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang tot de cookies hebben. Cookies zijn bestanden die de websitebeheerder op de computer van de gebruiker van die site plaatst. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website zijn die opnieuw beschikbaar om het surfen op internet of het verrichten van transacties vlotter te laten verlopen, of om gegevens over het gebruikersgedrag te verkrijgen.

De Duitse onderneming Planet49 maakt gebruik van een standaard aangevinkt selectievakje waarmee internetgebruikers die aan online reclameloterijen willen deelnemen toestemming verlenen voor het plaatsen van cookies. Met deze cookies wordt informatie verzameld om reclame te kunnen maken voor producten van partners van Planet49. De Duitse federale vereniging van consumentenbeschermingsorganisaties verzet zich bij de Duitse rechterlijke instanties hiertegen. Het Bundesgerichtshof vraagt in juridische procedure het EU-Hof om uitleg van het Unierecht over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij elektronische communicatie.

 

Het EU-Hof oordeelt dat de toestemming van de gebruiker van een website voor het plaatsen en raadplegen van cookies op zijn apparatuur niet rechtsgeldig is verleend wanneer hiertoe gebruik is gemaakt van een standaard aangevinkt selectievakje dat deze gebruiker moet uitvinken indien hij weigert zijn toestemming te verlenen. Het is hierbij niet van belang of de informatie die is opgeslagen op de apparatuur van de gebruiker of daaruit is opgevraagd, al dan niet bestaat in persoonsgegevens. Het Unierecht beoogt de gebruiker namelijk te beschermen tegen iedere inmenging in zijn privéleven en met name tegen het risico dat verborgen identificatoren en andere soortgelijke software zonder zijn medeweten zijn apparatuur binnenkomen. Het EU-Hof benadrukt dat de toestemming in die zin ‘specifiek’ moet zijn dat de gebruiker niet door het enkele feit dat hij op de knop voor deelname aan de reclameloterij heeft gedrukt, al geacht kan worden rechtsgeldig toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies. Bovendien moet volgens het EU-Hof de aanbieder van diensten de gebruiker onder meer informeren over de vraag hoelang de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang tot de cookies kunnen hebben.