EU-scorebord voor justitie 2015

Contentverzamelaar

EU-scorebord voor justitie 2015

De Europese Commissie heeft het EU-scorebord voor justitie 2015 gepresenteerd, waarin een overzicht wordt gegeven van de kwaliteit, onafhankelijkheid en efficiëntie van de rechtsstelsels in de lidstaten. De Commissie vraagt meer aandacht voor efficiency, ICT, opleiding en M/V-balans in de rechtspleging.

Lees hier het volledige EU-scorebord voor justitie 2015.

Het EU-scorebord voor justitie is een informatie-instrument dat als doel heeft de lidstaten bij te staan in hun streven naar een efficiënter rechtsstelsel door objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens te verstrekken over hun civiele, handelsrechtelijke en administratieve rechtsstelsels.

"Een effectief rechtsstelsel is van cruciaal belang voor elke democratie. Gerechtelijke hervormingen spelen een belangrijke rol bij het versterken van de gemeenschappelijke waarden binnen de EU en het creëren van het aantrekkelijk investeringsklimaat, waar duurzame groei om vraagt" zei Vĕra Jourová, EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid. " In 2014 stonden in de meeste lidstaten hervormingen van hun rechtsstelsels op de agenda, wat de Commissie verwelkomt en ondersteunt. Effectievere rechtsstelsels leiden tot een groter wederzijds vertrouwen tussen lidstaten. We weten dat resultaten tijd vergen, maar het nieuwe scorebord is op een aantal punten bemoedigend. Ik ben ervan overtuigd dat de lidstaten met de nodige vastberadenheid en toewijding naar hervormingen streven."

Met deze informatie wordt rekening gehouden in het Europees Semester, de jaarlijkse coördinatie van het economisch beleid van de EU. Samen met de individuele landenbeoordelingen draagt het EU-scorebord bij tot het vaststellen van mogelijke tekortkomingen en het aanmoedigen van lidstaten om, waar nodig, structurele hervormingen door te voeren op het gebied van justitie.

Belangrijkste conclusies van het EU-scorebord voor justitie van 2015:

  • De rechtsstelsels in de lidstaten zijn efficiënter geworden. De situatie verschilt echter aanzienlijk al naar gelang de betreffende lidstaat of indicator. Het zal tijd kosten vooraleer de effecten van gerechtelijke hervormingen duidelijk worden.
  • Inspanningen om het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) te vergroten, werden voortgezet. De indicatoren wijzen echter op hiaten in een aantal lidstaten, zowel inzake de ICT-instrumenten die beschikbaar zijn voor de administratie en het management van rechtbanken als inzake elektronische middelen voor communicatie tussen rechtbanken en partijen.
  • Meer dan 20% van de rechters nam deel aan permanente opleidingen inzake EU-recht of het recht van andere lidstaten in een meerderheid van de lidstaten. Dit is aanzienlijk meer dan de jaarlijkse doelstelling van 5% van de beoefenaars van juridische beroepen die moeten worden opgeleid om tegen 2020 de doelstelling van 50% te bereiken.
  • De meerderheid van de lidstaten voorziet in gratis online toegang tot burger- en handelsrechtelijke vonnissen voor het grote publiek.
  • Hoe hoger de rechtbank, hoe minder vrouwelijke rechters. Ook al toont het aantal vrouwelijke rechters in zowel rechtbanken van eerste als tweede aanleg een positieve trend, toch dienen de meeste lidstaten wat de hoogste rechterlijke instanties betreft nog steeds inspanningen te leveren om een genderevenwicht van 40-60% te bereiken.

 

Deze derde editie van het EU-scorebord voor justitie (voor vorige edities, zie IP/13/285 en IP/14/273) beschrijft mogelijke trends op de drie belangrijkste domeinen: efficiëntie, kwaliteit, en de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Het omvat nieuwe indicatoren en meer gedetailleerde gegevens op basis van nieuwe informatiebronnen, zoals over de efficiëntie van rechtbanken op het gebied van openbare aanbestedingen en intellectuele-eigendomsrechten.

Nieuwe parameters, zoals het gebruik en de bevordering van methoden voor alternatieve geschillenbeslechting, onder andere bij consumentengeschillen, de kwaliteit van online procedures voor geringe vorderingen, het communicatiebeleid van de gerechten en het percentage vrouwelijke rechters zijn inbegrepen. Het scorebord besteedt eveneens aandacht aan de factoren die kunnen bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van de rechtsstelsels.

 

Verdere maatregelen

De conclusies van het Scorebord zullen in aanmerking worden genomen bij de lopende landenspecifieke analyse van het Europees semester 2015 (zie de laatste verslagen inzake het Europees Semester 2015, IP/15/4504 en MEMO/15/4511).

Bij het vastleggen van de financieringsprioriteiten in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) met betrekking tot gerechtelijke hervormingen wordt eveneens rekening gehouden met de conclusies van het scorebord. Er werden speciale indicatoren ingesteld om de effectiviteit van de ondersteuning in het kader van de ESIF te controleren.

 

Achtergrond

Het EU-scorebord voor justitie 2015 bundelt gegevens uit verschillende bronnen, waaronder data afkomstig van de Commissie voor efficiëntie in justitie van de Raad van Europa (CEPEJ), die gegevens verzamelt van de lidstaten. Het gebruikt eveneens informatie uit andere bronnen, bijvoorbeeld door een nauwe samenwerking met het Europees netwerk van de Raden voor de rechtspraak (ENCJ).

Het gebruikt dezelfde indicatoren als in 2014, maar maakt ook gebruik van enkele aanvullende informatiebronnen:

  • Doeltreffendheid van rechtsstelsels: indicatoren inzake de doeltreffendheid van procedures: duur van de procedures, het afhandelingspercentage en het aantal aanhangige zaken.
  • Kwaliteitsindicatoren: opleiding, toezicht en evaluatie van gerechtelijke activiteiten, het gebruik van tevredenheidsenquêtes, begroting en personeel.
  • Onafhankelijkheid: het scorebord bevat gegevens over de perceptie van de onafhankelijkheid van het rechtsstelsel, zoals verstrekt in het jaarlijkse Mondiaal Competitiviteitsrapport van het Economisch Wereldforum (WEF). Het scorebord van 2015 geeft ook actuele informatie over de rechtsbescherming die vorig jaar werd gepresenteerd en een uitgebreider vergelijkend overzicht van de structurele onafhankelijkheid.

Het EU-scorebord voor justitie draagt bij tot proces van het Europees Semester doordat het helpt om justitie-gerelateerde kwesties vast te stellen die bijzondere aandacht verdienen. Samen met de specifieke beoordeling van de situatie in de lidstaten heeft het EU-scorebord voor justitie van 2014 bijgedragen aan het aanpakken van landenspecifieke aanbevelingen inzake justitie voor twaalf lidstaten (BG, ES, HR, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SK, SI). Het scorebord zal zo zowel de EU als de lidstaten helpen rechtsstelsels voor burgers en bedrijven efficiënter te maken. Dit zal bijdragen tot de versterking van de groeistrategieën in de betrokken landen en in de EU in haar geheel.

Het scorebord bevat niet één enkele algemene rangschikking, maar een overzicht van de werking van alle rechtsstelsels op basis van verschillende indicatoren die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle lidstaten. Uit het scorebord spreekt geen voorkeur voor een bepaald type rechtsstelsel en alle lidstaten worden gelijk behandeld. Snelheid, onafhankelijkheid, betaalbaarheid en gebruiksvriendelijke toegang zijn enkele essentiële parameters voor een doeltreffend rechtsstelsel, ongeacht de vorm ervan of de rechtstraditie waarin het verankerd is.

 

Full document available : 2015 EU Justice Scoreboard

Summary of the Justice scoreboard: Factsheet

Annotated graphs with the full figures

Questions and answers on the 2015 EU Justice Scoreboard

European Semester: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm