EU Verordening over het antidwanginstrument in werking getreden

Contentverzamelaar

EU Verordening over het antidwanginstrument in werking getreden

Het antidwanginstrument is in de eerste plaats bedoeld om economische dwang te ontmoedigen. Wanneer er toch sprake is van dwang kan het instrument dienen als reactiemiddel om de dwang te stoppen. Het instrument biedt de Europese Unie een scala aan mogelijke tegenmaatregelen wanneer een land weigert de dwang te beëindigen. Zoals het opleggen van invoerrechten, of beperkingen op de handel in diensten, handelsaspecten van intellectuele-eigendomsrechten en de toegang tot buitenlandse directe investeringen of overheidsopdrachten.

Op 27 december 2023 is de EU-Verordening die het antidwanginstrument (ook wel: Anti-Coercion instrument (ACI)) reguleert (Verordening (EU) 2023/2675) in werking getreden. De EU beschikt hiermee over middelen om economische dwang te ontmoedigen en erop te reageren, en om zo de belangen van de EU en die van lidstaten op het wereldtoneel beter te verdedigen. De Europese Commissie heeft ook een websitepagina en een Q&A over het instrument uitgebracht (EN).

Achtergrond
De EU en EU-lidstaten zijn de afgelopen jaren doelwit geworden van opzettelijke economische druk. In 2021 stelde de Europese Commissie het antidwanginstrument voor als onderdeel van de nieuwe handelsstrategie. Het betreft een specifiek instrument om economische dwang aan te pakken. Er is sprake van economische dwang wanneer een derde land maatregelen toepast of dreigt toe te passen die tegen de handels- of investeringsbelangen van de EU of een lidstaat indruisen met als oogmerk de EU of de betrokken lidstaat tot een bepaalde keuze te bewegen. Het antidwanginstrument uit de Verordening kan worden ingezet als reactie op een breed scala aan dwangpraktijken.

Wanneer de Europese Commissie overweegt het instrument in te zetten of passende tegenmaatregelen te nemen in individuele gevallen zal de Commissie de input van belanghebbenden in aanmerking nemen. Bedrijven worden aangemoedigd om relevante informatie in te brengen. Daarnaast is er één contactpunt ingesteld om bij de toepassing van dit instrument behulpzaam te zijn. Elke belanghebbende kan vertrouwelijke informatie indienen over gevallen van economische dwang of de toepassing van het antidwanginstrument in het algemeen, door gebruik te maken van het centrale contactpunt.

Het antidwanginstrument en alle maatregelen die in het kader ervan kunnen worden genomen, zijn in overeenstemming met het internationale recht en met de internationale verplichtingen van de EU. Het antidwanginstrument is slechts een van de belangrijke instrumenten die worden ingevoerd om de economische veiligheid van Europa te helpen versterken. Het maakt deel uit van de Europese strategie voor economische veiligheid  die de Europese Commissie in juni 2023 presenteerde (zie ook dit ECER-bericht).

De EU-Verordening
De EU-verordening betreffende de bescherming van de Unie en haar lidstaten tegen economische dwang door derde landen (EU) 2023/2675) biedt een rechtskader om te reageren op dwang en geeft de EU middelen om onderzoek te doen en besluiten te nemen. De verordening voorziet in termijnen en procedures voor belanghebbenden die door dwang worden getroffen, om contact op te nemen met de Commissie, en om belanghebbenden te raadplegen voordat tegenmaatregelen worden genomen. Ook biedt het antidwanginstrument een rechtskader waarbinnen de EU een derde land kan verzoeken om de door zijn economische dwang veroorzaakte schade te vergoeden.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Handelspolitiek
ECER-dossier: Aanbestedingen
ECER-bericht: Vastgesteld antidwang-instrument moet de EU beschermen tegen economische dwang van derde landen (7 december 2023)