EU-VS privacyschild gaat Europese data beter beschermen

Contentverzamelaar

EU-VS privacyschild gaat Europese data beter beschermen

De Europese Commissie en de VS zijn het eens geworden over een nieuwe opzet voor trans-Atlantische gegevensstromen van ondernemingen: het EU-VS privacyschild. Intussen heeft het EP kritiek op een ander akkoord met de VS over gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties.

Privacyshield

Op basis van het politiek akkoord met de VS zal een nieuwe regeling voor ondernemingen worden voorbereid. De nieuwe regeling voor ondernemingen is aangekondigd in een persbericht van de Europese Commissie.
De belangrijkste elementen uit de regeling zijn:

  • Zwaardere verplichtingen voor ondernemingen die persoonsgegevens van Europeanen verwerken en een krachtige handhaving
  • Duidelijke waarborgen en transparantieverplichtingen inzake de toegang van de Amerikaanse overheid tot de gegevens
  • Effectieve bescherming van de rechten van EU-burgers met diverse beroepsmogelijkheden

Met het EU-VS privacyschild wordt gevolg gegeven aan de eisen die het EU-Hof heeft geformuleerd in de zaak Schrems, het zgn. Facebook-arrest. Daarin werd de zgn. veiligehavenregeling door het EU Hof ongeldig verklaard. Lees meer over dit arrest in het ECER-bericht: Opslag gegevens EU-onderdanen op VS-servers schendt privacy.

De nieuwe regeling legt bedrijven in de VS zwaardere verplichtingen op ter bescherming van de persoonsgegevens van Europeanen en verbetert het toezicht en de handhaving door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Federal Trade Commission (FTC), onder meer door een betere samenwerking met de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. Met de nieuwe regeling heeft de VS zich er onder meer toe verplicht om overheidsinstanties geen algemene toegang te verlenen tot overgedragen persoonsgegevens die in het kader van de wettelijke taak zijn verkregen. Deze toegang zal aan duidelijke voorwaarden, beperkingen en toezicht onderworpen zijn. Vragen of klachten die Europeanen in dit verband hebben, zullen zij kunnen voorleggen aan een daartoe speciaal te benoemen ombudsman.

Umbrella agreement krijgt kritiek in EP

Het zgn. paraplu akkoord dat de Europese Commissie vorig jaar september bereikte met de VS over de uitwisseling van gegevens tussen overheidsinstanties wordt momenteel behandeld in de juridische commissie van het Europees Parlement. Er is kritiek op de reikwijdte van de beschermde personen (alleen EU-onderdanen of alle EU-inwoners) en de mogelijkheid dat het akkoord in strijd zou zijn met de EU-verdragen en het privacypakket waarover Raad en EP het in december eens zijn geworden.

Meer info: