Europeanen zien klimaatverandering als grootste uitdaging voor de EU

Contentverzamelaar

Europeanen zien klimaatverandering als grootste uitdaging voor de EU

Een speciale Eurobarometer-enquête geeft inzicht in de mening van Europeanen over de Conferentie over de toekomst van Europa en de belangrijkste uitdagingen voor de EU. Klimaatverandering wordt beschouwd als de grootste uitdaging en 9 op de 10 Europeanen is van mening dat het aanpakken van de klimaatverandering hun eigen gezondheid en welzijn ten goede kan komen.

Achtergrond

Op 9 mei 2021 is de Conferentie over de toekomst van Europa gestart; een ambitieus plan om zoveel mogelijk burgers uit de hele EU te betrekken bij de discussie over de prioriteiten van de EU. Terwijl het debat loopt en via burgerpanels aanbevelingen over de toekomst van de EU worden vastgesteld, geeft de speciale Eurobarometer-enquête 517 over de toekomst van Europa inzicht in wat Europeanen denken over de Conferentie en de belangrijkste uitdagingen voor de EU.

De enquête vond plaats tussen 16 september en 17 oktober 2021 in de 27 lidstaten van de EU en is gebaseerd op persoonlijke interviews, waar nodig in verband met de coronapandemie aangevuld met online-interviews. In totaal werden zo'n 26.530 interviews afgenomen.

De speciale Eurobarometer is beschikbaar op een nieuwe Eurobarometerwebsite die toegang biedt tot Eurobarometer-enquêtes en gegevens die door de Europese Commissie en het Europees Parlement sinds 1974 zijn gepubliceerd.

Aan het begin van het Europees Jaar van de Jeugd 2022 vestigt deze enquête de aandacht op wat jonge Europeanen vinden van de uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd, maar ook op de belangrijke rol die jongeren spelen bij de Conferentie over de toekomst van Europa.

Conferentie over de toekomst van Europa

De Conferentie moet het debat over welke richting de EU op moet gaan faciliteren en stimuleren. Dat jongeren actief worden betrokken bij deze discussies blijkt een positieve ontwikkeling. Uit de enquête komt naar voren dat 43 % van de jongeren de aandacht voor thema’s die voor deze generatie van belang zijn als belangrijkste voordeel van het betrekken van jongeren bij de Conferentie ziet. Als andere voordelen van de sleutelrol van jongeren bij de conferentie worden hun energie en motivatie voor hervormingen en veranderingen genoemd (35 %) en het feit dat zij de toekomst van Europa willen afstemmen op de uitdagingen van de huidige samenleving (33 %).

Europese burgers zijn geïnteresseerd in het bijdragen en deelnemen aan de Conferentie. Hoewel meer dan de helft van de Europeanen de voorkeur geeft aan een enquête (59 %), ziet bijna één op twee zich deelnemen aan bijeenkomsten in de eigen regio (46 %). 40 % van de burgers wordt het liefst betrokken via onlineraadplegingen en 39 % door ideeën en voorstellen voor te leggen aan Europese en nationale politici.

Er wordt verwacht dat de Conferentie tastbare resultaten zal opleveren: respondenten geven aan het meest gemotiveerd te zijn om deel te nemen aan de activiteiten van de conferentie als zij ervan overtuigd zijn dat hun deelname een reële impact heeft (53 %).

Belangrijkste uitdagingen

Uit de Eurobarometer blijkt dat bijna de helft van de Europeanen (49 %) klimaatverandering beschouwt als de grootste algemene uitdaging voor de toekomst van de EU. Daarnaast komt naar voren dat 91 % van de 15- tot 24-jarigen van mening is dat het aanpakken van de klimaatverandering hun eigen gezondheid en welzijn ten goede kan komen, en van alle respondenten deelt 87 % dit gevoel.

De milieudoelstellingen van de Europese Green Deal krijgen dan ook overweldigend veel steun: 88 % van de Europeanen vindt het belangrijk om het aandeel hernieuwbare energie in onze economie te vergroten en de energie-efficiëntie te verbeteren, terwijl 80 % het belangrijk vindt om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken en de groei van de markt voor emissievrije en emissiearme voertuigen te bevorderen.

Volgens de respondenten zijn er meerdere algemene uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd. Naast klimaatverandering worden sociale ongelijkheid (36 %), gezondheid (34 %), werkloosheid (32 %) en gedwongen migratie en ontheemding (ongeveer 30 %) genoemd.

Meer informatie: