Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief over milieubescherming

Contentverzamelaar

Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief over milieubescherming

Een nieuw Europees burgerinitiatief roept de Europese Commissie op om een wetgevingsvoorstel op te stellen dat de lidstaten verplicht om bij het vaststellen of herzien van nationaal beleid rekening te houden met milieuoverwegingen. De organisatoren van het burgerinitiatief stellen dat de Commissie de levenskwaliteit van EU-burgers moet beschermen en verbeteren en tegelijkertijd andere levensvormen en het milieu in zijn geheel moet beschermen. De registratie van het burgerinitiatief door de Commissie is de eerste stap in een proces dat tot wetgeving kan leiden.

Het besluit van de Commissie om het initiatief genaamd ‘Oproep tot actie- Milieubescherming op alle beleidsgebieden’ te registreren betekent enkel dat de Commissie van mening is dat het initiatief juridisch gezien ontvankelijk is. De Commissie heeft het initiatief nog niet inhoudelijk onderzocht.

Vanaf het moment van de registratie op 27 oktober 2021 hebben de organisatoren de tijd om binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen voor het burgerinitiatief uit ten minste zeven lidstaten te verzamelen. Op het moment dat de organisatoren hierin slagen, worden zij binnen drie maanden in de gelegenheid gesteld het initiatief op een openbare hoorzitting te presenteren. Deze hoorzitting wordt gehouden door het Europees Parlement ( artikel 14 Verordening 2019/788 betreffende het Europees burgerinitiatief ).

Binnen zes maanden na die openbare hoorzitting vermeldt de Commissie vervolgens in een mededeling haar juridische en politieke conclusies over het initiatief. In deze mededeling wordt ook aangegeven waar de Commissie al dan niet maatregelen zal gaan nemen.

Achtergrond

Het instrument van het Europees burgerinitiatief werd bij het Verdrag van Lissabon geïntroduceerd. Sinds april 2012 kunnen EU-burgers via het Europees burgerinitiatief de Europese agenda mede bepalen.

In Verordening 2019/788 is bepaald dat geen van de delen van het initiatief duidelijk buiten het kader van de bevoegdheden van de Commissie om een wetsvoorstel in te dienen mag vallen. Het initiatief mag ook niet indruisen tegen de waarden van de EU of de rechten die in het EU-Handvest zijn opgenomen ( artikel 6, lid 3 Verordening 2019/788 ).

Meer informatie: