Europees Openbaar Ministerie in aantocht

Contentverzamelaar

Europees Openbaar Ministerie in aantocht

Zestien EU-landen gaan samen fraude ten nadele van de EU-begroting bestrijden. Dat heeft de Raad bekend gemaakt. Aan deze jongste vorm van nauwere samenwerking doet Nederland niet mee.

Vorige maand constateerde de Europese Raad van 9 maart 2017 dat geen overeenstemming kon worden bereikt over het Commissievoorstel over de instelling van een Europees Openbaar Ministerie. Door deze constatering kwam volgens artikel 86, lid 1, derde alinea EU-Werkingsverdrag de weg vrij voor een eventuele nauwere samenwerking tussen de lidstaten die zich wel kunnen vinden in de huidige compromistekst.

Daarvoor was eerst een brief nodig van de lidstaten die bereid zijn verder te gaan. In dat geval wordt de in artikel 20, lid 2, EU-Verdrag en  artikel 329, lid 1, EU-Werkingsverdrag bedoelde machtiging tot nauwere samenwerking geacht te zijn verleend en zijn de bepalingen betreffende nauwere samenwerking van toepassing.

Zestien lidstaten hebben nu het Europees Parlement, de Raad en de Commissie ingelicht over hun voornemen om over te gaan tot nauwere samenwerking voor de instelling van een Europees Openbaar Ministerie. Het EOM (Engelse afko: EPPO) zal worden belast met het onderzoek naar en het vervolgen en voor de rechter brengen van daders van strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden.

De brief waarmee de instellingen op de hoogte worden gebracht van de nauwere samenwerking, is door zestien landen ondertekend: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje en de Tsjechische Republiek.

Bij deze zestien lidstaten komen naar verwachting nog andere lidstaten. Alle lidstaten hebben namelijk het recht om zich te allen tijde vóór of na de aanneming van de EOM-verordening bij de samenwerking aan te sluiten.

De onderhandelingen in de Raad worden nu voortgezet met het oog op het afronden van de tekst.

Het uitgangspunt van de besprekingen in de Raad is de meest recente compromistekst van de EOM-verordening, namelijk de versie van januari 2017.

Het Europees Parlement moet met de ontwerpverordening instemmen voordat zij definitief kan worden aangenomen.

 

Meer info: