Europees Parlement en Commissie richten samen lobbyregister op

Contentverzamelaar

Europees Parlement en Commissie richten samen lobbyregister op

Europese beleidsmakers functioneren niet geïsoleerd van de maatschappij . Dit lijkt een open deur, maar het is een officiële overweging in het nieuwste interinstitutionele akkoord (IIA) tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement, waarbij deze instellingen een ‘transparantieregister’ oprichten. Het EP en de Commissie willen toezicht uitoefenen op ‘organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid’. De Europese Raad en de Raad worden uitgenodigd zich bij het register aan te sluiten.

Het transparantie register is een samenvoeging van de registers van het Europees Parlement en de Europese Commissie. De Europese Commissie stelde in 2008 een register van belangenbehartigers in. In een mededeling in 2009 werd de samenwerking met het Europees Parlement al aangekondigd, om zo tot een ‘one-stop-shop’ te komen voor enerzijds de lobbyisten zelf en anderzijds de personen die inzicht willen krijgen in het lobbywerk in Brussel. Daarom is één website gecreëerd waar beide groepen terecht kunnen: voor registratie en voor zoeken in het register.

Onder het bereik van het register vallen “alle activiteiten die erop gericht zijn de beleidsvorming, uitvoering van het beleid of de besluitvorming van de EU-instellingen direct of indirect te beïnvloeden”. Van alle organisaties en als zelfstandige werkzame personen, ongeacht hun juridische status, die deelnemen aan deze activiteiten, wordt verwacht dat zij zich in het register inschrijven.

In een voetnoot is opgenomen dat “van de regeringen van de lidstaten, de regeringen van derde landen, internationale intergouvernementele organisaties, alsmede hun diplomatieke posten niet wordt verwacht dat zij zich inschrijven”. Kerken en religieuze gemeenschappen, politieke partijen, lokale, regionale of gemeentelijke organen vallen niet onder het register. Van hun vertegenwoordigers in Brussel wordt echter wel verwacht dat zij zich in het register inschrijven.

Bij het register hoort een gedragscode. Niet-naleving van de gedragscode kan leiden tot schrapping uit het register en, kort gezegd, tot een contact-ban bij deze instellingen.