Europees Parlement keurt CETA goed

Contentverzamelaar

Europees Parlement keurt CETA goed

Het Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada is goedgekeurd door het Europees Parlement. Het akkoord kan waarschijnlijk vanaf april 2017 voorlopig worden toegepast.

Goedkeuring en voorlopige toepassing

Het verdrag werd op 15 februari 2017 door het Europees Parlement goedgekeurd met 408 stemmen voor, 254 stemmen tegen en 33 onthoudingen.

Omdat CETA een zogenoemd gemengd akkoord is waarbij naast de EU ook de EU-lidstaten partij zijn, moet het verdrag ook door de lidstaten worden geratificeerd. Pas nadat alle verdragspartijen hun goedkeuringsprocedures hebben afgerond, kan het volledige akkoord in werking treden. In afwachting van de inwerkingtreding, kunnen bepaalde onderdelen die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, voorlopig worden toegepast tussen de Unie en Canada. Ten aanzien van CETA was afgesproken dat het Europees Parlement eerst moest instemmen met de sluiting van de overeenkomst, voordat bepaalde onderdelen van het akkoord voorlopig konden worden toegepast door de Unie. Het gaat dan om de onderdelen waar de Unie bevoegd voor is, zoals het vaststellen van invoerheffingen en het vereenvoudigen van douaneprocedures. Deze gedeeltelijke voorlopige toepassing kan plaatsvinden op de eerste dag van de tweede maand nadat beide partijen elkaar op de hoogte hebben gebracht van de goedkeuring. Naar verwachting zal dit op zijn vroegst op 1 april 2017 zijn.

Ratificering en verklaring van België

Hoewel het Europees Parlement haar instemming heeft gegeven, moet het verdrag ook nog door alle 28 lidstaten geratificeerd worden. Het is niet vanzelfsprekend dat dit spoedig zal gebeuren. Allereerst omdat de nationale procedures van de lidstaten veel tijd in beslag kunnen nemen, maar ook omdat onder meer België heeft aangegeven niet onvoorwaardelijk akkoord te gaan. In de verklaring die België – naar aanleiding van het verzet van Wallonië bij de ondertekening – heeft toegevoegd, stelde België dat zij het EU-Hof gaat vragen om te adviseren over de verenigbaarheid van het geschillenmechanisme voor investeringsbescherming (ICS) met de Verdragen van de Europese Unie. Alle regionale overheden, met uitzondering van de Vlaamse regio, verklaarden dat zij voornemens zijn CETA niet te ratificeren indien de huidige opzet van het ICS ongewijzigd blijft.

Goedkeuring SPA

Het Europees Parlement gaf ook goedkeuring aan de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Canada (SPA). Deze overeenkomst is complementair aan de CETA en versterkt de samenwerking op gebieden die niet direct handelsgerelateerd zijn. In de SPA worden onder meer afspraken gemaakt over duurzame ontwikkeling, cultuur, veiligheids- en buitenlandsbeleid en de strijd tegen terrorisme.

Meer info: