Europese Commissie consulteert lidstaten over de wenselijkheid van een tijdelijk crisis-steunkader inzake Oekraïne- Rusland

Contentverzamelaar

Europese Commissie consulteert lidstaten over de wenselijkheid van een tijdelijk crisis-steunkader inzake Oekraïne- Rusland

De EU-lidstaten hebben een ontwerpvoorstel toegezonden gekregen voor een tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie van de EU in de context van de Russische inval in Oekraïne. De Commissie zoekt met het voorstel naar volledige flexibiliteit van gebruik van het Europese staatssteuninstrumentarium om de lidstaten in staat te stellen bedrijven en sectoren te steunen die zwaar worden getroffen. De Commissie wil samen met lidstaten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de nodige en evenredige steun te verlenen en om tegelijk het gelijke speelveld op de Europese interne markt te beschermen.

Het ontwerp-voorstel is gebaseerd op artikel 107, lid 3, onder b), EU-Werkingsverdrag, op grond waarvan steun kan worden verleend om een ernstige verstoring in de economie van de EU op te heffen. De Commissie vraagt lidstaten om hun mening over een ontwerp voor een tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun om na te gaan welke maatregelen nodig worden geacht om de huidige crisis aan te pakken. Deze maatregelen zouden een aanvulling kunnen vormen op de bestaande mogelijkheid voor de lidstaten om op grond van artikel 107, lid 2, onder b), EU-Werkingsverdrag de schade te beperken die rechtstreeks is veroorzaakt door de Russische militaire agressie tegen Oekraïne, met inbegrip van bepaalde rechtstreekse gevolgen van de economische sancties of andere beperkende maatregelen die in reactie daarop zijn genomen.

Het ontwerp-voorstel zou de lidstaten met name in staat kunnen stellen tot:

-Tijdelijke liquiditeitssteun aan alle door de huidige crisis getroffen bedrijven. Deze steun kan de vorm aannemen van garanties en gesubsidieerde leningen;

-Steun voor extra kosten als gevolg van uitzonderlijk hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Deze steun zou in elke vorm kunnen worden verleend (ook in de vorm van beperkte subsidies) om bedrijven - met name intensieve energieverbruikers- gedeeltelijk te compenseren voor stijgingen van de energieprijzen.

Beide soorten maatregelen zouden ook beschikbaar zijn voor bedrijven die als ‘ondernemingen in moeilijkheden’ worden beschouwd, aangezien zij als gevolg van de huidige omstandigheden met acute liquiditeitsbehoeften kunnen worden geconfronteerd. Entiteiten die onder sancties vallen of onder Russische controle staan, zouden van het toepassingsgebied van deze maatregelen worden uitgesloten.

De Commissie stelt de lidstaten in de consultatie ook een aantal algemene en meer specifieke vragen. Bijvoorbeeld over steunintensiteiten en -plafonds, de definitie van energie-intensieve gebruikers, de vraag of groene voorwaarden moeten worden verbonden aan steun voor dergelijke gebruikers, de vraag of andere inputkosten die aan soortgelijke prijsstijgingen als gas en elektriciteit onderhevig zijn in aanmerking moeten worden genomen, en of voor bepaalde sectoren, zoals de landbouw, andere maatregelen nodig zouden zijn.

De lidstaten krijgen de mogelijkheid om opmerkingen te maken over het ontwerp-voorstel van de Commissie en om te antwoorden op deze vragen. De Commissie wil de ontvangen antwoorden snel beoordelen om daarmee de laatste hand te kunnen leggen aan haar standpunt over een nieuwe tijdelijke kaderregeling. Zij wil de steunmaatregelen die de lidstaten in het kader van de huidige crisis hebben meegedeeld, met voorrang beoordelen.

Bij de Nederlandse reactie op het ontwerpvoorstel is het Interdepartementaal Staatssteunoverleg (ISO) betrokken.

Meer informatie:

Verklaring Europese Commissie
ECER-dossier: staatssteun
ECER-pagina: EU-ontwikkelingen Oekraïne-Rusland