Europese Commissie doet voorstel voor nieuwe energie-etiketteringsverordening voor duurzamere telefoons en tablets

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor nieuwe energie-etiketteringsverordening voor duurzamere telefoons en tablets

De nieuwe regels moeten onder meer consumenten gaan helpen geïnformeerde en duurzame keuzes te maken bij de aankoop van mobiele telefoons, draadloze telefoons en tablets. Het is voor het eerst dat er een repareerbaarheidsscore voor producten die in de handel worden gebracht zal moeten worden weergegeven.

Het gaat om het nieuwe voorstel voor een gedelegeerde Verordening met betrekking tot de energie-etikettering van smartphones en slatecomputers (C(2023) 1672) van 16 juni 2023. Op dezelfde dag kwam de goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van maatregelen om deze apparaten energie-efficiënter en duurzamer te maken en gemakkelijker te repareren, naar aanleiding van een eerder voorstel van de Commissie (uit november 2022) in het kader van een EU-verordening tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor smartphones, andere mobiele telefoons dan smartphones, draadloze telefoons en slatecomputers (zie C(2023) 3538 van 16 juni 2023).

De twee voorstellen komen onder meer voort uit het actieplan voor de circulaire economie uit 2020, dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat producten duurzamer, beter te repareren en gemakkelijker te upgraden worden.

De maatregelen uit de twee voorstellen moeten helpen de economie van de EU circulairder te maken, energie te besparen, de koolstofvoetafdruk te verkleinen, circulaire bedrijfsmodellen te ondersteunen en de voordelen van de Europese Green Deal voor consumenten te verwezenlijken.

Mobiele telefoons en tablets die volgens deze regels worden geproduceerd, zullen op termijn aanzienlijk primaire energie besparen. Ook moeten de nieuwe regels helpen om het gebruik van kritieke grondstoffen te optimaliseren en het recyclen ervan te vergemakkelijken.

In het kader van de voorgestelde verordening inzake energie-etikettering zal bij smartphones en tablets die in de EU in de handel worden gebracht, informatie moeten worden weergegeven over de energie-efficiëntie, levensduur van batterijen, bescherming tegen stof en water en bestendigheid tegen het per ongeluk laten vallen van het apparaat. Het is de eerste keer dat bij een product dat in de EU in de handel wordt gebracht, een repareerbaarheidsscore moet worden weergegeven. Dit moet consumenten in de EU helpen beter geïnformeerde en duurzamere aankoopkeuzes te maken en duurzame consumptie stimuleren. 

Voor de nieuwe producten zal gebruik worden gemaakt van de bestaande en bekende EU-energielabels met een schaal van A tot en met G, en in het EU-brede Europees productregister voor energie-etikettering (EPREL) zal aanvullende informatie over het product worden aangeboden.  

De goedgekeurde verordening inzake ecologisch ontwerp bevat daarnaast minimumeisen voor mobiele telefoons, draadloze telefoons en tablets die in de EU in de handel worden gebracht, waaronder:

  • bestendigheid tegen het per ongeluk laten vallen van het apparaat, krasbestendigheid, bescherming tegen stof en water en het gebruik van voldoende duurzame batterijen. Batterijen moeten bestand zijn tegen ten minste 800 laad- en ontladingscycli, en daarbij ten minste 80 procent van hun oorspronkelijke vermogen behouden;
  • regels betreffende demontage en reparatie, met inbegrip van de verplichting voor producenten om binnen 5-10 werkdagen en tot 7 jaar na het einde van de verkoop van het productmodel op de EU-markt kritieke reserveonderdelen beschikbaar te stellen voor reparateurs;
  • beschikbaarheid van upgrades van besturingssystemen voor langere perioden: gedurende ten minste 5 jaar nadat het product in de handel is gebracht;
  • niet-discriminerende toegang voor professionele reparateurs tot alle softwaretools of firmware die voor de vervanging nodig zijn.

Hoe verder?
De nieuwe voorschriften inzake energie-etikettering zullen nu voor een toetsingsperiode van twee maanden worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad, waarna zij formeel zullen dienen te worden vastgesteld.

Om de inwerkingtreding van deze twee wetgevingsteksten met betrekking tot dezelfde categorie producten op één lijn te brengen, zal de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU op dezelfde dag plaatsvinden, nadat de voorschriften voor energie-etikettering zijn vastgesteld. Wanneer de beide voorstellen in werking treden, is er ook voorzien in een overgangsperiode van 21 maanden voordat de vereisten van toepassing worden.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Klimaat en milieu- Circulaire economie