Europese Commissie presenteert voorstellen om het economisch herstel binnen de EU te stimuleren

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert voorstellen om het economisch herstel binnen de EU te stimuleren

Volgens de Europese Commissie bestaat binnen de EU een grote behoefte aan grootschalige en snelle investeringen, zowel in de private als de publieke sector. Om deze investeringen mogelijk te maken presenteert de Commissie een voorstel voor NextGeneration EU, een fonds met een omvang van 750 miljard euro. Tegelijkertijd presenteert de Commissie een voorstel voor een nieuwe EU-begroting, die tussen 2021 en 2027 1100 miljard euro moet gaan bedragen.

De Commissie stelt voor om het volledige potentieel van de EU-begroting te benutten om de problemen als gevolg van de Covid-19-uitbraak te verzachten. Onder meer door investeringen te mobiliseren. De voorstellen van de Commissie zijn gebaseerd op:

 • Een Europees noodherstelinstrument (“Next Generation EU”). Dit instrument heeft een omvang van 750 miljard euro. Next Generation EU zal de EU-begroting tijdelijk een impuls geven met nieuwe financiële middelen. Deze financiële middelen worden op de financiële markten aangetrokken. De opgehaalde middelen zullen via EU-programma’s worden uitgekeerd. De uitkeringen zijn bedoeld ter ondersteuning van de onmiddellijke maatregelen die nodig zijn om de economie weer op gang te brengen en duurzame en veerkrachtige groei te bewerkstelligen.
 • Een nieuw meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027. De Commissie stelt voor om nieuwe instrumenten te creëren en reeds bestaande programma’s te versterken. Het totale bedrag van het MFK bedraagt 1100 miljard euro.
 • De Commissie verwijst ook naar de drie vangnetten voor werknemers, bedrijven en overheden, die op 23 april 2020 door de Europese Raad zijn goedgekeurd. Het gaat om een totaalbedrag van 540 miljard euro.
  • SURE
  • ESM Pandemic Crisis Support
  • EIB Garantiefonds voor werknemers en bedrijven.

NextGeneration EU en de EU-begroting

Next Generation EU zal geld inzamelen door het eigenmiddelenplafond tijdelijk op te trekken tot 2% van het bruto nationaal inkomen van de EU. Hierdoor wordt de Commissie in staat gesteld om 750 miljard euro op de financiële markten te lenen. De extra financiering zal over een lange periode worden terugbetaald door voorzieningen te treffen in de toekomstige EU-begrotingen. Deze terugbetaling begint niet voor 2028 en zal niet na 2058 plaatsvinden.

Het geld dat wordt opgehaald voor Next Generation EU en het meerjarig financieel kader 2021-2027 zal worden geïnvesteerd in drie pijlers:

1) Ondersteuning van de lidstaten bij investeringen en hervormingen

Recovery and Resilience Facility

 • Een nieuwe Recovery and Resilience Facility ter waarde van 560 miljard euro. Het doel van de Recovery and Resilience Facility is het ondersteunen van investeringen en hervormingen die essentieel zijn voor een duurzaam herstel, het verbeteren van de economische en sociale veerkracht van de lidstaten en het ondersteunen van de groene en digitale transitie. De faciliteit zal beschikbaar zijn voor alle lidstaten, maar de steun zal worden geconcentreerd in de delen van de Unie die het zwaarst zijn getroffen en waar de behoefte aan veerkracht het grootst is. Dit zal helpen de toenemende verschillen tussen de lidstaten tegen te gaan en de economieën voor te bereiden op de toekomst.
 • De faciliteit zal grootschalige financiële steun bieden voor investeringen en hervormingen die de economieën van de lidstaten veerkrachtiger maken. Van cruciaal belang is dat de faciliteit ervoor zorgt dat deze investeringen en hervormingen gericht zijn op de uitdagingen en investeringsbehoeften in verband met de groene en digitale transitie. De faciliteit zal de lidstaten helpen economische en sociale uitdagingen aan te pakken die in de nasleep van de crisis nog urgenter zijn. Onder meer op het gebied van sociale zaken, werkgelegenheid, vaardigheden, onderwijs, onderzoek en innovatie en gezondheid. Maar eveneens op gebieden die verband houden met het ondernemingsklimaat, met inbegrip van het openbaar bestuur en de financiële sector. De Commissie zal uitgebreide technische ondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat de middelen zo goed mogelijk worden gebruikt.
 • De faciliteit komt met een voorgestelde begroting van 560 miljard euro om de herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten te helpen financieren. Het zal worden uitgerust met een subsidiefaciliteit ter waarde van maximaal 310 miljard euro en zal tot 250 miljard euro aan leningen kunnen verstrekken.
 • De Recovery and Resilience Facility zal stevig worden verankerd in het Europees semester. De lidstaten zullen in het kader van hun nationale hervormingsprogramma's herstel- en veerkrachtplannen opstellen. In deze plannen zullen de investerings- en hervormingsprioriteiten en de daarmee samenhangende investeringspakketten, die in het kader van de faciliteit moeten worden gefinancierd, uiteen worden gezet. De steun zal in tranches worden uitgekeerd, afhankelijk van de geboekte vooruitgang en op basis van vooraf vastgestelde benchmarks.

REACT-EU-initiatief

 • Het REACT-EU-initiatief ter waarde van 55 miljard euro. Via REACT-EU stelt de Commissie voor om tussen nu en 2022 55 miljard euro aan extra middelen voor het cohesiebeleid beschikbaar te stellen, 50 miljard euro van NEXT Generation EU in 2021 en 2022 en 5 miljard euro al in 2020 uit te keren door het huidige financiële kader aan te passen. Dit zal worden gebaseerd op de huidige cohesieregels, met inbegrip van de uitzonderlijke flexibiliteit die is ingevoerd via de investeringsinitiatieven in het kader van de Coronavirus-respons. In het kader van deze voorstellen zal in 2020-2022 aanvullende financiering worden verstrekt voor de huidige cohesieprogramma's en het Fonds voor Europese steun aan de meest behoeftigen. Hierdoor kan de financiering van belangrijke crisisherstelmaatregelen en de steun aan de meest behoeftigen zonder onderbreking  worden voortgezet.
 • De aanvullende financiering zal worden toegewezen op basis van de ernst van de economische en sociale gevolgen van de crisis, met inbegrip van het niveau van de jeugdwerkloosheid en de relatieve welvaart van de lidstaten. De aanvullende verbintenissen zullen ten uitvoer worden gelegd door middel van programmawijzigingen of een nieuw specifiek programma dat door de lidstaten wordt ingediend en wordt goedgekeurd door de Commissie. De Commissie zal nauw met de lidstaten samenwerken om dit proces zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 • De financiering zal belangrijke crisisherstelmaatregelen in de belangrijkste sectoren voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel ondersteunen. Dit omvat investeringen om de arbeidsmarkten te herstellen, onder meer door middel van aanwervingssubsidies, regelingen voor kortetermijnwerk, maatregelen voor de werkgelegenheid van jongeren, steun voor gezondheidszorgstelsels en de verstrekking van werkkapitaal voor het midden- en kleinbedrijf. Er zal steun beschikbaar zijn voor alle economische sectoren, met inbegrip van toerisme en cultuur en voor essentiële investeringen in de groene en digitale transitie. Hierdoor worden de reeds geplande investeringen in het kader van de toekomstige cohesieprogramma's versterkt. Een deel van deze extra middelen kan ook worden gebruikt om mensen te helpen die lijden aan voedsel- en materiële ontberingen.

Just Transition Fund: klimaatneutraliteit

 • Het Just Transition Fund ter waarde van 40 miljard euro. De middelen uit het fonds zullen worden gebruikt om de sociaaleconomische gevolgen van de overgang naar klimaatneutraliteit in de meest getroffen regio's te verzachten. Bijvoorbeeld door steun te verlenen voor de omscholing van werknemers, door het MKB te helpen nieuwe economische kansen te creëren en door te investeren in de overgang naar schone energie en de kringloopeconomie. Het Just Transition Fund wordt voor 30 miljard euro gefinancierd uit Next Generation EU en voor 10 miljard euro uit het meerjarig financieel kader 2021-2027.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 • Een versterking van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ter waarde van 15 miljard euro. Dit geld is bedoeld om de plattelandsgebieden te ondersteunen bij het doorvoeren van de noodzakelijke structurele veranderingen in overeenstemming met de European Green Deal en het bereiken van de ambitieuze doelstellingen in overeenstemming met de nieuwe strategieën voor biodiversiteit en "van boer tot bord". De extra 15 miljard euro is afkomstig uit Next Generation EU.

2) De economie van de EU een impuls geven door particuliere investeringen te stimuleren

Solvency Support Instrument

 • Het Solvency Support Instrument zal particuliere middelen mobiliseren om dringend steun te verlenen aan levensvatbare Europese bedrijven in de sectoren, regio's en landen die het zwaarst getroffen zijn. Het kan vanaf 2020 operationeel zijn en zal beschikken over een budget van 31 miljard euro, met als doel 300 miljard euro aan solvabiliteitssteun vrij te maken voor bedrijven uit alle economische sectoren en hen voor te bereiden op een schonere, digitale en veerkrachtige toekomst. Het Solvency Support Instrument wordt volledig gefinancierd door Next Generation EU.

InvestEU

 • Versterking van InvestEU naar een niveau van 15,3 miljard euro. InvestEU zal cruciale steun verlenen aan ondernemingen in de herstelfase en ervoor zorgen dat particuliere investeerders zich sterk richten op de beleidsprioriteiten van de EU voor de middellange en lange termijn, met name de European Green Deal en de digitalisering. Het zal de risicobereidheid van de Europese Investeringsbank en de nationale stimuleringsbanken vergroten ter ondersteuning van het economisch herstel. Door aanzienlijke particuliere investeringen te mobiliseren, zal het een aanvulling vormen op de onmiddellijke steun die tijdens de crisisherstelfase wordt verleend door het Solvency Support Instrument en REACT-EU, en op de financiering in het kader van het toekomstige kader van het cohesiebeleid en andere programma's. De 15,3 miljard euro wordt gefinancierd door Next Generation EU.

Strategic Investment Facility

 • Een nieuw Strategic Investment Facility, die is ingebouwd in InvestEU- om investeringen tot 150 miljard euro te genereren voor het vergroten van de veerkracht van strategische sectoren, met name die welke verband houden met de groene en digitale overgang. Het Strategic Investment Facility wordt gefinancierd door een bijdrage van 15 miljard euro uit het budget van Next Generation EU.

3) Lessen trekken uit de crisis

EU4Health

 • Een nieuw gezondheidsprogramma, EU4Health, om de gezondheidsbescherming te versterken en zich voor te bereiden op toekomstige gezondheidscrises met een budget van 9,4 miljard euro. 7,7 miljard euro wordt gefinancierd vanuit Next Generation EU en 1,7 miljard euro is afkomstig uit het meerjarig financieel kader 2021-2027.

RescueEU

 • E en versterking van RescEU, het mechanisme voor civiele bescherming van de Unie, met een bedrag van 2 miljard euro, dat zal worden uitgebreid en versterkt om de Unie voor te bereiden op en te reageren op toekomstige crises. Het totale bedrag voor RescEU komt uit op 3,1 miljard euro. 2 miljard euro is afkomstig uit Next Generation EU en 1,1 miljard euro komt uit het meerjarig financieel kader 2021-2027.

Horizon Europa

 • Ee n bedrag van 94,4 miljard euro voor Horizon Europa, dat zal worden versterkt om vitaal onderzoek op het gebied van gezondheid, veerkracht en de groene en digitale overgang te financieren. Het bedrag zal voor 13,5 miljard euro worden gefinancierd uit Next Generation EU en voor 80,9 miljard euro uit het meerjarig financieel kader 2021-2027.

GBVB

 • Het steunen van Europa's mondiale partners door middel van een extra bedrag van 15,5 miljard euro voor extern optreden, met inbegrip van humanitaire hulp

Andere EU-programma's:

 • Andere EU-programma's zullen worden versterkt om het toekomstige financiële kader volledig af te stemmen op de herstelbehoeften en strategische prioriteiten. Andere instrumenten zullen worden versterkt om de EU-begroting flexibeler en responsiever te maken.
  • Het versterken van de cyberdefensie van de Unie en het ondersteunen van de digitale overgang door het programma "Digitaal Europa" uit te rusten met een totaal budget van 8,2 miljard euro.
  • Investeren in een moderne, hoogwaardige vervoersinfrastructuur om grensoverschrijdende verbindingen te vergemakkelijken, zoals Rail Baltica, door 1,5 miljard euro extra uit te trekken voor de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.
  • De voorwaarden scheppen voor een goed functionerende interne markt die het herstel bevordert door de voorgestelde begrotingen voor het programma voor de interne markt en voor programma's ter ondersteuning van de samenwerking op het gebied van belastingen en douane te handhaven op een niveau van respectievelijk 3,7 miljard euro, 239 miljoen euro en 843 miljoen euro.
  • Investeren in jongeren door middel van een extra bedrag van 3,4 miljard euro voor Erasmus Plus, waardoor het totaal op 24,6 miljard euro komt, en in de culturele en creatieve sectoren, door een toename van Creatief Europa tot een niveau van 1,5 miljard euro.
  • Het versterken van de veerkracht van de landbouw- en visserijsector en het bieden van de nodige ruimte voor crisisbeheer door middel van 4 miljard euro extra voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 500 miljoen euro voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.
  • Versterking van de samenwerking op het gebied van de bescherming van de buitengrenzen en het migratie- en asielbeleid door versterking van het Fonds voor asiel en migratie en het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer tot een niveau van 22 miljard euro.
  • Zorgen voor een sterke ondersteuning van de Europese strategische autonomie en veiligheid door het Fonds voor interne veiligheid te verhogen tot 2,2 miljard euro en het Europees Defensiefonds te versterken tot een niveau van 8 miljard euro.
  • Het ondersteunen van onze partners in de westelijke Balkan door de pretoetredingssteun van de Unie op een niveau van 12,9 miljard euro te brengen.

Meer informatie

 • Mededeling van de Europese Commissie: Het moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie
 • Mededeling van de Europese Commissie: De EU-begroting als drijvende kracht achter het herstelplan voor Europa
 • Vragen en antwoorden over de juridische constructie van Next Generation EU (EN)