Europese Commissie keurt wijziging en verlenging van Nederlandse Covid-steunmaatregel voor doelgroepenvervoer goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt wijziging en verlenging van Nederlandse Covid-steunmaatregel voor doelgroepenvervoer goed

De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de wijziging van de bestaande Nederlandse steunmaatregel voor ondernemingen die diensten in het kader van doelgroepenvervoer aanbieden in overeenstemming is met de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak.

Achtergrond

De tijdelijke kaderregeling staatssteun is een mededeling van de Europese Commissie die meerdere keren werd gewijzigd, laatstelijk op 28 januari 2021 (zie voor meer informatie ook dit ECER-bericht). Deze mededeling bevat regels en richtlijnen voor een zorgvuldige coördinatie van nationale steunmaatregelen – die door lidstaten in het kader van het opvangen van gevolgen van de coronapandemie worden genomen-  op Europees niveau. Als lidstaten dergelijke steunmaatregelen met betrekking tot de gevolgen van de Covid-19-pandemie willen nemen, dienen zij deze steunmaatregelen met inachtname van de tijdelijke kaderregeling in te regelen en bij de Europese Commissie aan te melden. De Europese Commissie geeft advies en keurt de steunmaatregelen goed waar zij dat passend acht. Voor Nederland heeft de Commissie reeds eerder Covid-steunmaatregelen goedgekeurd, bijvoorbeeld op het gebied van covidsteun aan dierentuinen, de vuurwerkbranche en ten behoeve van doelgroepenvervoer (zie ook voorbeelden in het factsheet op de website van de Europese Commissie).

De initiële Nederlandse steunmaatregel voor doelgroepenvervoer werd in februari 2021 goedgekeurd door de Europese Commissie (beschikking SA. 61360). Deze maatregel betrof een steunbedrag van 122,5 miljoen euro voor steun over de periode van 1 juli tot en met 13 oktober 2020. De regeling besloeg twee directe categorieën voor coronasteun ten behoeve van doelgroepenvervoer: de dekking van vaste kosten zoals afschrijvingskosten enerzijds, en ondersteuning ten aanzien van de ongedekte vaste kosten gekoppeld aan werknemers anderzijds.

De steunmaatregel is bedoeld voor onderneming die vervoersdiensten aanbieden voor specifieke doelgroepen zoals kinderen en ouderen die geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer om naar school of sociale activiteiten te reizen en waarvoor die ondernemingen als gevolg van de coronapandemie steun nodig hebben. Vervoersmaatschappijen hebben op grond van de maatregel recht op een compensatie van maximaal 70 procent van de gederfde inkomsten als gevolg van geannuleerde ritten in de betreffende periode.

Wijzigingen in doelgroepenvervoerregeling

Nederland heeft de volgende twee wijzigingen van de steunmaatregel voor doelgroepenvervoer aangemeld bij de Europese Commissie. Ten eerste gaat het om een verlenging van de periode waarover de steun kan worden verleend, namelijk vanaf 14 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. Daarnaast gaat het om een verhoging van het totale steunbudget tot 402,5 miljoen euro. De Commissie keurde deze gewijzigde regeling goed bij beschikking van 9 november 2021 (SA.100306, binnenkort beschikbaar via het Staatssteunregister).

Naar het oordeel van de Europese Commissie blijft ook de gewijzigde Nederlandse steunmaatregel voor doelgroepenvervoer binnen de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. Ook na de wijzigingen blijft de steunmaatregel volgens de Commissie noodzakelijk, passend en evenredig om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder b), van het EU-Werkingsverdrag en de regels van de tijdelijke kaderregeling.

Meer informatie: