Europese Commissie keurt wijzigingen in het pan-Europese Garantiefonds ten behoeve van verlening garanties aan door corona getroffen bedrijven goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt wijzigingen in het pan-Europese Garantiefonds ten behoeve van verlening garanties aan door corona getroffen bedrijven goed

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat wijzigingen in het pan-Europese Garantiefonds ter ondersteuning van bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen, in overeenstemming zijn met de EU-regels inzake staatssteun.

Achtergrond
Op 14 december 2020 keurde de Commissie de oprichting van het pan-Europese Garantiefonds (EGF) (hierna: het Fonds) al goed. Het Fonds bundelt de steun van de lidstaten onder het beheer van de Europese Investeringsbank (EIB)-Groep. Het beoogt om op gecoördineerde wijze tegemoet te komen aan de financieringsbehoeften van Europese bedrijven, voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), door garanties te verstrekken voor schuldinstrumenten en eigenvermogensinstrumenten. Alle lidstaten kunnen aan het fonds deelnemen. Tot dusver hebben 22 lidstaten besloten deel te nemen namelijk België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Goedgekeurde wijzigingen
In het licht van de huidige behoeften als gevolg van het aanhoudende karakter van de crisis keurde de Commissie de volgende wijzigingen van het Fonds goed:
(i) een verhoging van de financieringsplafonds en de maximumlooptijden van bepaalde gegarandeerde producten;
ii) de mogelijkheid voor banken om leningen en andere financieringsopties tot en met 30 juni 2022 onder de garantie van het Fonds te brengen en om de looptijd van dergelijke leningen in naar behoren gemotiveerde omstandigheden verder te verlengen; en
iii) een nieuw zogeheten basket bond product om in de specifieke financieringsbehoeften van de kmo’s en mid-caps te voorzien.

De Commissie concludeerde dat deze wijzigingen bijdragen tot het beheer van de economische gevolgen van het coronavirus in de 22 deelnemende lidstaten. Zij zijn derhalve noodzakelijk, passend en evenredig om een ernstige verstoring in de economie van de deelnemende lidstaten op te heffen, overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder b), EU-Werkingsverdrag en de algemene beginselen die in de Tijdelijke kaderregeling staatssteun zijn uiteengezet. Op grond hiervan heeft de Commissie de wijzigingen goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit zal binnenkort beschikbaar worden gesteld onder de 22 betreffende zaaknummers voor de betreffende deelnemende lidstaat. Voor Nederland gaat het om zaaknummer SA.100283 in het staatssteunregister op de DG Concurrentie website van de Commissie.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: staatssteun
ECER-pagina: Covid-19 update: EU-ontwikkelingen corona-virus