Europese Commissie presenteert aanbevelingen voor het opbouwen van een meer concurrerende zakelijke markt voor dienstverlening

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert aanbevelingen voor het opbouwen van een meer concurrerende zakelijke markt voor dienstverlening

Met de aanbevelingen wil de Europese Commissie een nieuwe impuls geven aan de EU-lidstaten om het concurrentievermogen en de veerkracht van de EU interne markt voor zakelijke diensten te verbeteren en bij te dragen aan het herstel na COVID-19. Doel van de aanbevelingen is om de lidstaten te stimuleren en bij te staan door een regelgevingsklimaat te scheppen dat bevorderlijk is voor groei, innovatie en het scheppen van banen, en om hardnekkige belemmeringen in de interne markt voor diensten weg te nemen.

Het gaat om de Mededeling over het opmaken van de balans en het actualiseren van de aanbevelingen van 2017 voor hervorming van de reglementering van professionele dienstverlening (COM (2021) 385) van 9 juli 2021 met geactualiseerde aanbevelingen van de Europese Commissie voor de hervorming van de reglementering van zeven sectoren voor professionele-dienstverlening (Engelstalig): architecten, ingenieurs, advocaten, accountants, octrooigemachtigden, vastgoedmakelaars en toeristengidsen.

Achtergrond

Zakelijke diensten vertegenwoordigen ongeveer 13 procent van de toegevoegde waarde van de EU en ongeveer 14 procent van de werkgelegenheid in de Europese Unie. De zakelijke dienstensector, waarin er vele gereglementeerde professionele diensten zijn, kan input leveren voor industriële ecosystemen en speelt een cruciale rol in de Europese economie. Een goed functionerende professionele-dienstensector kan dus een belangrijke bron zijn van economische groei en welvaart. Een soepele werking van deze sector is tevens van belang voor een robuust economisch herstel van de COVID-19-crisis.

De nieuwe aanbeveling actualiseert en versterkt de eerdere Mededeling (COM (2016) 0820) met aanbevelingen aan de EU-lidstaten voor nationale hervormingen van de reglementering van professionele dienstverlening. Daarbij werd ook een Leidraad inzake aanbevelingen voor hervormingen van de reglementering van professionele dienstverlening (2017) uitgebracht.

De nieuwe Mededeling maakt deel uit van de follow-up van de “
wederzijdse beoordeling ” waarin de herziene richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties van 2013 voorziet (Richtlijn 2013/55/EU).

De nieuwe aanbevelingen gaan vergezeld van een  werkdocument van de diensten van de Commissie  (Engelstalig) van 9 juli 2021 met een gedetailleerdere analyse van de nationale regels inzake specifieke professionele diensten.

De aanbevelingen: nog beperkte vooruitgang

Uit de geactualiseerde aanbevelingen blijkt dat een zeer beperkte vooruitgang door de lidstaten is geboekt bij de hervorming van de reglementering van professionele dienstverlening sinds de bekendmaking van de aanbevelingen in 2017. Slechts enkele lidstaten hebben volgens de Mededeling maatregelen genomen om onevenredige regelgeving weg te nemen. Over het geheel genomen is met de hervormingen maar deels gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie. In de meeste lidstaten is er daarom nog aanzienlijke ruimte voor verdere verbeteringen van de regelgeving.

De Mededeling stelt dat veel van de Europese industriële ecosystemen die zwaar door de pandemie zijn getroffen, baat zouden hebben bij gerichte en doeltreffende structurele hervormingen, die een opener ondernemingsklimaat zouden creëren en de keuze, prijzen en de beschikbaarheid van diensten voor de industrie zouden verbeteren.

De aanbevelingen zijn toegespitst op de eerdergenoemde zeven sectoren van professionele dienstverlening die een hoog potentieel voor groei, innovatie en werkgelegenheid zouden hebben. De aanbevelingen hebben betrekking op nationale regels die de toegang tot en de uitoefening van deze diensten regelen, bijvoorbeeld door het voorbehouden van brede activiteitengebieden aan beroepsbeoefenaars met specifieke kwalificaties of door de toegestane rechtsvormen en eigendomsstructuren van ondernemingen te beperken. Dergelijke praktijken kunnen de concurrentie en de toegang van bedrijven tot kapitaal, schaalvoordelen en innovatie beperken. De toegang tot en het uitoefenen van gereglementeerde beroepen wordt ook herhaaldelijk aangewezen als meest hardnekkige belemmering voor bedrijven op de interne markt. 

De nieuwe aanbevelingen beogen om: i) toezicht te houden op de voortgang van de hervormingen; ii) het bewustzijn van overmatige regelgeving te vergroten; en iii) gebieden voor hervormingen met het grootste economische potentieel vast te stellen. In de Mededeling worden daarnaast de restrictiviteit van de belemmeringen voor soortgelijke beroepen in de zeven sectoren in de EU-lidstaten geanalyseerd en getoetst door middel van een kwantitatieve indicator.

De Mededeling en de bijbehorende aanbevelingen zijn een onderdeel van de ambitieuze agenda van de Commissie om te zorgen voor een beter geïntegreerde, meer concurrerende en dynamische Europese eengemaakte markt voor diensten, zoals uiteengezet in op de 5 mei 2021 geactualiseerde nieuwe industriestrategie voor 2020. Met deze Mededeling wordt een belangrijke maatregel uit het actieplan van de Commissie voor de handhaving van de eengemaakte markt uit maart 2020 ten uitvoer gelegd.

Meer informatie