Europese Commissie presenteert digitale connectiviteitspakket

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert digitale connectiviteitspakket

Met het pakket digitale connectiviteit wordt beoogd een discussie op gang te brengen met belanghebbenden, lidstaten en gelijkgestemde partners, om een consensus te bereiken over concrete voorstellen voor de wijze waarop toekomstige beleidsmaatregelen van de EU kunnen worden vormgegeven. Het pakket bestaat uit een witboek en een aanbeveling.

De Europese Commissie heeft op 21 februari 2024 de reeks mogelijke maatregelen gepresenteerd om de innovatie, beveiliging en weerbaarheid van de digitale infrastructuur te bevorderen. Naast een witboek en een aanbeveling presenteerde de Commissie ook een Q&A en een factsheet. Het toekomstige concurrentievermogen van de Europese economie hangt af van geavanceerde digitale netwerkinfrastructuren en -diensten, aangezien snelle, beveiligde en wijdverbreide connectiviteit essentieel is voor de toepassing van toekomstige technologieën zoals telegeneeskunde, geautomatiseerd rijden, predictief onderhoud van gebouwen of precisielandbouw.

Ook lanceerde de Commissie een openbare raadpleging over twaalf scenario's uit het witboek. De raadpleging sluit op 30 juni 2024. De bijdragen zullen worden gepubliceerd en zullen bijdragen tot de toekomstige beleidsmaatregelen.

Witboek en aanbeveling
In het witboek “Hoe te voorzien in de digitale-infrastructuurbehoeften van Europa?” (COM(2024) 81) (EN) worden de uitdagingen geanalyseerd waarmee Europa momenteel wordt geconfronteerd bij de uitrol van toekomstige connectiviteitsnetwerken, en worden mogelijke scenario's voorgesteld om investeringen aan te trekken, innovatie te bevorderen, de beveiliging te verbeteren en een echte digitale eengemaakte markt tot stand te brengen.

De aanbeveling betreffende de beveiliging en weerbaarheid van onderzeese kabelinfrastructuren (C(2024) 1181) bevat een reeks maatregelen op nationaal en EU-niveau die gericht zijn op het verbeteren van de beveiliging en weerbaarheid van onderzeese kabels door middel van een betere coördinatie in de hele EU, zowel wat governance als wat financiering betreft.

De EU moet een levendige gemeenschap van Europese innovatoren stimuleren en de ontwikkeling van geïntegreerde connectiviteit en collaboratieve computerinfrastructuren bevorderen. Om dit doel te bereiken, voorziet het witboek in de oprichting van een “Connected Collaborative Computing”-netwerk (“3C-netwerk”) om end-to-end geïntegreerde infrastructuren en platforms voor cloud- en edgecomputing voor telecommunicatie op te zetten, die kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van innovatieve technologieën en AI-toepassingen voor verschillende gebruiksgevallen vorm te geven. Een dergelijke op samenwerking gebaseerde aanpak zou kunnen worden voorbereid door het opzetten van grootschalige proefprojecten of een mogelijk nieuw belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) in het computercontinuüm.

Een betere benutting van synergieën tussen bestaande initiatieven, zoals het IPCEI op het gebied van cloudinfrastructuur en -diensten van de volgende generatie , en financieringsprogramma's zoals de Connecting Europe Facility en Digitaal Europa is volgens het witboek van belang. Hierbij zou een mogelijke coördinerende rol voor de Gemeenschappelijke Onderneming “Slimme netwerken en diensten” kunnen zijn weggelegd, om de totstandbrenging van een op samenwerking gebaseerd ecosysteem voor connectiviteit en computers te ondersteunen.

De EU moet het volledige potentieel van de digitale eengemaakte markt voor telecommunicatie benutten door maatregelen te overwegen om een echt gelijk speelveld te waarborgen en het toepassingsgebied en de doelstellingen van haar huidige regelgevingskader te overdenken. Bij deze reflectie moet rekening worden gehouden met de technologische convergentie tussen telecom en cloud, die onder verschillende regelgevingskaders vallen. Ook moet rekening worden gehouden met de noodzaak ervoor te zorgen dat alle exploitanten die in digitale infrastructuur investeren, de schaal kunnen benutten die nodig is om grote investeringen doen. Bijvoorbeeld door een geharmoniseerde aanpak van de vergunningsprocedures van telecomexploitanten, een meer geïntegreerde governance op het niveau van de Unie voor spectrum en mogelijke wijzigingen van het beleid inzake wholesaletoegang. De Commissie kan ook maatregelen overwegen om de uitschakeling van kopernetwerken tegen 2030 te versnellen en de vergroening van digitale netwerken te bevorderen door de efficiëntie ervan te verbeteren.

Ter bescherming van de Europese netwerk- en computerinfrastructuur, een essentiële component van de economische veiligheid, moet de EU de uitrol van strategische onderzeese kabelinfrastructuren stimuleren en de beveiliging en weerbaarheid ervan verbeteren. Voortbouwend op de aanbeveling kan op langere termijn een gezamenlijk EU-governancesysteem worden overwogen, samen met een evaluatie van de beschikbare instrumenten die bedoeld zijn om meer particuliere investeringen ter ondersteuning van kabelprojecten van Europees belang (CPEI's) aan te trekken.

In reactie op oproepen van lidstaten en belanghebbenden beoogt de aanbeveling de coördinatie binnen de EU te verbeteren, bijvoorbeeld door veiligheidsrisico's te beoordelen en te beperken, een instrumentarium voor kabelbeveiliging op te zetten en de procedures voor het verlenen van vergunningen te stroomlijnen. Om de follow-up van de aanbeveling te ondersteunen, richt de Commissie bovendien de deskundigengroep inzake infrastructuur voor onderzeese kabels op, die bestaat uit de autoriteiten van de lidstaten.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering