Europese Commissie presenteert EU-ontwerpbegroting voor 2025

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert EU-ontwerpbegroting voor 2025

De Europese Commissie heeft op 19 juni 2024 de jaarlijkse EU-begroting van 199,7 miljard euro voor 2025 voorgesteld. De begroting zal worden aangevuld met naar schatting 72 miljard euro aan betalingen in het kader van het Covid-herstelinstrument NextGenerationEU.

De Europese Commissie stelt voor de volgende bedragen toe te wijzen aan de verschillende prioriteiten van de EU (in vastleggingen):

 • 53,8 miljard euro voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 0,9 miljard euro voor het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur, maar ook om de veerkracht van de agro-voedingssector en de visserijsector te versterken en de nodige ruimte te creëren voor crisisbeheer;
 • 49,2 miljard euro voor regionale ontwikkeling en cohesie ter ondersteuning van de economische, sociale en territoriale cohesie, en voor infrastructuur ter ondersteuning van de groene transitie en prioritaire projecten van de EU;
 • 16,3 miljard euro om de partners en belangen van de EU in de wereld te ondersteunen, uitgesplitst over onder andere 10,9 miljard euro voor het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa in de wereld (NDICI – Europa in de wereld), 2,2 miljard euro voor het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III), 0,5 miljard euro voor de hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan en 1,9 miljard euro voor het instrument voor humanitaire hulp (HUMA);
 • Nog eens 4,3 miljard euro zal beschikbaar zijn in de vorm van subsidies in het kader van de faciliteit voor Oekraïne, aangevuld met 10,9 miljard euro aan leningen;
 • Voor onderzoek en innovatie wordt 13,5 miljard euro uitgetrokken, grotendeels voor Horizon Europa (12,7 miljard euro), het EU-vlaggenschipprogramma voor onderzoek. De ontwerpbegroting omvat ook de financiering van de Europese chipverordening in het kader van Horizon Europa en door herschikking van middelen uit andere programma's;
 • 4,6 miljard euro voor Europese strategische investeringen, met bijvoorbeeld 2,8 miljard euro voor de Connecting Europe Facility ter verbetering van grensoverschrijdende infrastructuur, 1,1 miljard euro voor het programma Digitaal Europa dat de digitale toekomst van de Unie moet vormgeven, en 378 miljoen euro voor InvestEU, bestemd voor kernprioriteiten (onderzoek en innovatie, groene en digitale transitie, de zorgsector en strategische technologieën);
 • 2,1 miljard euro voor ruimtevaart, voornamelijk voor het Europees ruimtevaartprogramma, dat het optreden van de Unie op dit strategische gebied zal bundelen;
 • 11,8 miljard euro voor veerkracht en waarden, met onder andere 5,2 miljard euro voor de stijgende financieringskosten voor NGEU, 4 miljard euro in het kader van Erasmus+ voor het creëren van onderwijs- en mobiliteitsmogelijkheden, 352 miljoen euro ter ondersteuning van uitvoerende en scheppende kunstenaars in heel Europa en 235 miljoen euro ter bevordering van justitie, rechten en waarden;
 • 2,4 miljard euro voor milieu- en klimaatactie, dat grotendeels gaat naar het LIFE-programma ter ondersteuning van de mitigatie van klimaatverandering en de adaptatie aan klimaatverandering (771 miljoen euro), en 1,5 miljard euro voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie om te garanderen dat de groene transitie iedereen ten goede komt;
 • 2,7 miljard euro voor de bescherming van onze grenzen, dat grotendeels gaat naar het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) (1,4 miljard euro) en 997 miljoen euro (totale EU-bijdrage) voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex);
 • 2,1 miljard euro voor migratiegerelateerde uitgaven binnen de EU, dat grotendeels bestemd is om migranten en asielzoekers te ondersteunen (1,9 miljard euro);
 • 1,8 miljard euro voor uitdagingen op defensiegebied, grotendeels ter ondersteuning van capaciteitsontwikkeling en onderzoek in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF) (1,4 miljard euro) en 244,5 miljoen euro ter ondersteuning van militaire mobiliteit;
 • 977 miljoen euro om de werking van de eengemaakte markt te waarborgen, waarvan 613 miljoen euro voor het programma voor de eengemaakte markt en 205 miljoen euro voor werkzaamheden op het gebied van fraudebestrijding, belastingen en douane;
 • 583 miljoen euro voor EU4Health, om te zorgen voor een brede zorgrespons die aansluit op de behoeften van mensen, en 203 miljoen euro voor het EU-mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) om bij crises snel operationele bijstand te kunnen verlenen;
 • 784 miljoen euro voor veiligheid, waarvan in het bijzonder 334 miljoen euro voor het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waarmee terrorisme, radicalisering, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit kunnen worden bestreden;
 • 196 miljoen euro voor beveiligde satellietverbindingen in het kader van het nieuwe programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit.

De ontwerpbegroting voor 2025 maakt deel uit van de langetermijnbegroting van de Unie die eind 2020 is goedgekeurd en in februari 2024 is gewijzigd.

Meer informatie: