Europese Commissie presenteert toolbox om de onmiddellijke effecten van de hoge energieprijzen aan te kunnen pakken

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert toolbox om de onmiddellijke effecten van de hoge energieprijzen aan te kunnen pakken

De toolbox moet zorgen voor een gecoördineerde EU-respons op de stijgende energieprijzen in de EU. Een tijdelijke verlaging van de energiebelastingen en noodinkomenssteun aan kwetsbare consumenten worden genoemd als onmiddellijke maatregelen. Vrijwillige gezamenlijke aankoop van gasvoorraden door de lidstaten en investeringen in hernieuwbare energiebronnen worden door de Europese Commissie voorgesteld als maatregelen op de middellange termijn.

Het gaat om de mededeling van de Commissie om de stijgende energieprijzen aan te pakken. Deze mededeling is op 13 oktober 2021 gepresenteerd.

Achtergrond

De EU ondervindt momenteel, net als vele andere regio's in de wereld, een scherpe stijging van de energieprijzen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegenomen wereldwijde vraag naar energie, en met name naar gas. De Europese koolstofprijs is ook sterk gestegen in 2021, maar in een lager tempo dan de gasprijzen. Het effect van de stijging van de gasprijs op de elektriciteitsprijs is negen keer zo groot als de impact van de stijging van de koolstofprijs.

De toolbox maakt een gecoördineerde respons op de stijgende energieprijzen mogelijk. De toolbox is zodanig ontworpen dat op korte termijn de energiekosten voor huishoudens en bedrijven worden verlaagd, terwijl op middellange termijn de interne energiemarkt van de EU en de groene transitie geen schade ondervinden.

Maatregelen

De maatregelen in de toolbox zijn onderverdeeld in onmiddellijke maatregelen en maatregelen voor de middellange termijn.

Onmiddellijke maatregelen ter bescherming van bedrijven en consumenten

 • noodinkomenssteun verstrekken aan energiearme consumenten, bijvoorbeeld door middel van vouchers of gedeeltelijke betaling van rekeningen, waarvoor inkomsten van het EU-emissiehandelssysteem kunnen worden ingezet;
 • tijdelijk toestaan dat rekeningen later worden betaald;
 • waarborgen instellen om te voorkomen dat de energievoorziening voor verbruikers wordt afgesloten;
 • zorgen voor tijdelijke, gerichte verlaging van belastingtarieven voor kwetsbare huishoudens;
 • steun geven aan bedrijven of bedrijfstakken, in overeenstemming met de EU-staatssteunregels;
 • internationaal overleg over energie intensiveren om de transparantie, liquiditeit en flexibiliteit van de internationale markten te waarborgen;
 • mogelijke concurrentieverstorende gedragingen op de energiemarkt onderzoeken en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) vragen de monitoring van ontwikkelingen op de koolstofmarkt verder te intensiveren;
 • ruimere toegang tot overeenkomsten voor de aankoop van hernieuwbare energie vergemakkelijken en dat door middel van begeleidende maatregelen ondersteunen.

Maatregelen op middellange termijn voor een koolstofarm en veerkrachtig energiesysteem

 • investeringen in hernieuwbare energiebronnen, renovatie en energie-efficiëntie;
 • de Europese regelgevende instanties (ACER) verzoeken de voor- en nadelen van de bestaande opzet van de elektriciteitsmarkt te bestuderen en indien relevant aanbevelingen aan de Commissie voor te leggen;
 • nagaan wat de potentiële voordelen zijn van vrijwillige gezamenlijke aankoop van gasvoorraden door de lidstaten;
 • nieuwe grensoverschrijdende regionale gasrisicogroepen oprichten om risico's te analyseren en de lidstaten te adviseren over de opzet van hun nationale preventie- en noodactieplannen;
 • de rol van consumenten op de energiemarkt versterken door hen in staat te stellen leveranciers te kiezen en van leverancier te veranderen, hun eigen elektriciteit op te wekken en zich bij energiegemeenschappen aan te sluiten.

Volgende stappen

Europees Commissaris Simson zal de toolbox op 26 oktober presenteren aan de voor energie bevoegde ministers. De Europese leiders zullen de energieprijzen bespreken tijdens de komende Europese Raad van 21 en 22 oktober.

Meer informatie: