Europese Commissie presenteert voorstel voor noodverordening betreffende een versnelde vergunningsprocedure voor hernieuwbare energiebronnen

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert voorstel voor noodverordening betreffende een versnelde vergunningsprocedure voor hernieuwbare energiebronnen

De Europese Commissie heeft een nieuwe tijdelijke noodverordening gepresenteerd die beoogt procedures voor het verlenen van vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen te versnellen en vergemakkelijken.

Het gaat om het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen van 9 november 2022 (COM (2022) 591).

Achtergrond

De huidige energiecrisis vereist volgens de Commissie een onmiddellijke en gerichte actie om het REPowerEU-plan uit mei 2022 te versnellen. In oktober 2022 heeft de Europese Raad opgeroepen tot een versnelling van de vergunningsprocedures om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen.

In dit verband heeft de Commissie op 18 mei 2022, als onderdeel van het REPowerEU-plan, een voorstel aangenomen tot wijziging van drie bestaande richtlijnen namelijk: Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (de zogenoemde RED II Richtlijn), Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Met dit wijzigingsvoorstel beoogt de Commissie om de groene transitie naar hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie te versnellen.

Sinds de publicatie van het REPowerEU-plan in mei 2022 is de energiecrisis volgens de Commissie echter verergerd. De Europese Unie heeft al verschillende maatregelen genomen om de vraag naar gas en elektriciteit te verminderen en heeft ingegrepen op de energiemarkten om de gevolgen van de crisis voor de EU-consumenten aan te pakken. Toch blijft de situatie problematisch, waardoor de voorzieningszekerheid van Europa volgens de Commissie in gevaar komt.

Gezien de noodzaak voor een onmiddellijke en coherente aanpak van de huidige energiecrisis, stelt de Commissie daarom nu deze noodverordening voor om een brug te slaan tussen de noodzaak voor snelle en betrouwbare energielevering enerzijds, en het afronden van de reeds ingezette wetgevingsprocedure voor de RED II Richtlijn anderzijds.

Inhoud voorstel

Het voorstel voor de noodverordening beoogt de volgende drie ontwikkelingen te bewerkstelligen:

  • Het goedkeuren van vergunningen voor zonnepanelen en gerelateerde energieopwekkingsmethoden moet binnen een maand door de te verlenen instantie afgerond zijn (artikel 3). Om dit te vergemakkelijken introduceert het voorstel het concept van de invoering van een stilzwijgende instemming van de overheid in de toepasselijke vergunningprocedure. Vergunningverleners kunnen hierin een stilzwijgende goedkeuring verlenen, waardoor verwacht wordt dat zowel het proces als de administratieve lasten rondom het verlenen van dit soort vergunningen beperkt zullen blijven.
  • Het heropstarten (‘repowering’) van bestaande hernieuwbare energiecentrales (artikel 4). Door een stroomlijning van het vergunningsproces moeten alle milieutoetsen die betrekking hebben op het verlenen van de vergunning binnen 6 maanden afgerond zijn. Verder worden de benodigde milieutoetsen beperkt tot mogelijke effecten van het verlengen of veranderen van de vergunning ten opzichte van het oorspronkelijke project. Ook worden de procedures voor aansluiting aan het elektriciteitsnetwerk versimpeld indien het heropstarten van de centrale de capaciteit van de hernieuwde energiecentrale niet met meer dan 15 procent verhoogt ten opzichte van het oorspronkelijke project.
  • Vergunningsprocedures voor warmtepompen moeten eveneens versneld worden (artikel 5), waarbij de gehele procedure met dit voorstel verkort wordt tot maximaal drie maanden. Ook worden de vereisten voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk vereenvoudigd voor kleinere warmtepompen.

Meer informatie:

  • Persbericht Europese Commissie (EN)
  • ECER-dossier- Energie - Continuïteit energievoorziening
  • ECER-bericht: Verordening met noodmaatregelen om de hoge energieprijzen aan te pakken definitief vastgesteld (7 oktober 2022)