Europese Commissie presenteert voorstel voor verordening voor veiliger speelgoed

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert voorstel voor verordening voor veiliger speelgoed

De Commissie wil met de nieuwe regels kinderen beter beschermen tegen de mogelijke risico’s van speelgoed. De voorgestelde verordening ziet met name op het aanscherpen van de regels voor het tegengaan van schadelijke chemische stoffen in speelgoed, voor betere handhaving van de regels en voor het creëren van een gelijker speelveld tussen producenten van speelgoed. Daarbij blijven de regels van het vrije verkeer van speelgoed op de EU-interne markt gewaarborgd.

Het gaat om het voorstel voor een EU-verordening (COM(2023) 462) van de Europese Commissie van 28 juli 2023 (EN). Tegelijk met het voorstel bracht de Commissie ook een Q&A uit over het voorstel.

Achtergrond

Bestaande richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed regelt op dit moment de veiligheidseisen voor speelgoed in de Europese Unie. De Commissie stelde eerder echter na een evaluatie enkele tekortkomingen in die richtlijn vast. Zo bieden de huidige regels onvoldoende bescherming tegen mogelijke risico’s van met name schadelijke chemische stoffen in speelgoed. Betere bescherming van consumenten en kwetsbare groepen tegen schadelijke chemische stoffen maakt bovendien deel uit van de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen. Daarnaast was er behoefte aan een efficiëntere uitvoering van de regels ten aanzien van online verkoop van speelgoed.

Nieuwe regels in de EU-Verordening

De bestaande regels over veiligheidsvoorschriften van speelgoed worden met het nieuwe voorstel bijgewerkt. Meer in het bijzonder zal het voorstel:

  • de bescherming tegen schadelijke chemische stoffen aanscherpen: het voorstel breidt de bescherming tegen schadelijke chemische stoffen in speelgoed uit door naast kankerverwekkende stoffen, mutageen of stoffen die giftig zijn voor de voortplanting ook andere schadelijke chemische stoffen in speelgoed te verbieden. Stoffen die hormoon ontregelend kunnen werken, het ademhalingsstelsel aantasten of giftig zijn voor een bepaald orgaan zullen straks niet meer kunnen worden verwerkt in speelgoed.
  • de handhaving versterken: het voorstel zal ervoor zorgen dat al het speelgoed straks moet zijn voorzien van een digitaal productpaspoort met gegevens over de naleving van de voorgestelde verordening. Importeurs zullen aan de buitengrenzen van de EU het digitale productpaspoort moeten voorleggen, waarna een nieuw IT-systeem alle productpaspoorten screent. Zendingen waarvoor grondige douanecontroles nodig zijn, zullen met behulp van het IT-systeem worden opgespoord. Naast de bevoegdheid van nationale inspecteurs, verleent het voorstel ook de Commissie de bevoegdheid om te eisen dat speelgoed van de markt wordt gehaald wanneer het niet in overeenstemming is met de regels van de verordening. 

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Interne markt
ECER-dossier: Vrij verkeer goederen
ECER-dossier: Consumenten