Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstel om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstel om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn gepresenteerd om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen. Het wetgevingsvoorstel voorziet onder meer in de strafbaarstelling van bepaalde vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het versterken van de slachtofferhulp en een verbeterde toegang van slachtoffers tot de rechter en tot passende bescherming.

Achtergrond

Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zijn volgens de Europese Commissie wijdverbreid in de hele EU en treffen naar schatting één op de drie vrouwen in de EU. Eén op de twee vrouwen heeft al te maken gehad met seksuele intimidatie. Een op de twintig vrouwen verklaart te zijn verkracht. Onlinegeweld neemt ook toe, met name tegen vrouwen in het openbare leven, zoals journalisten en politici.

In de strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 (2020) kondigde de Europese Commissie maatregelen aan om bovenstaande vormen van geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen, daders te vervolgen en daarmee samenhangende beleidsmaatregelen uit te voeren. Ook in het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten (2021) wordt de verbintenis herhaald om gendergerelaterd geweld te bestrijden en daartoe wetgeving voor te stellen.

Op 8 maart 2022 heeft de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel gepresenteerd om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden.

Inhoud van het wetgevingsvoorstel

De belangrijkste elementen van het wetgevingsvoorstel zijn:

  • De strafbaarstelling van bepaalde vormen van geweld

Het gaat om vormen van geweld die vrouwen onevenredig treffen en die op nationaal niveau niet voldoende worden aangepakt en die onder de bevoegdheid van de EU vallen. Daarbij kan worden gedacht aan de strafbaarstelling van verkrachting bij gebrek aan instemming, genitale verminking van vrouwen en bepaalde vormen van cybergeweld.

  • Versterking van de toegang van slachtoffers tot de rechter en tot passende bescherming

Op grond van het wetgevingsvoorstel moeten lidstaten er onder meer voor zorgen dat de nationale autoriteiten naar behoren zijn uitgerust om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aan te kunnen pakken. Daarnaast moet worden verzekerd dat nationale autoriteiten de slachtoffers op een gender sensitieve manier behandelen. Verder moeten de lidstaten voorzien in specifieke waarborgen voor minderjarige slachtoffers van geweld tegen vrouwen of van huiselijk geweld.

  • Versterking van slachtofferhulp

De slachtofferhulp moet afgestemd zijn op de specifieke behoeften van slachtoffers van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. Daarbij gaat het onder meer om toegang tot nationale hulplijnen en een grotere toegankelijkheid van opvangcentra.

  • Voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld moet onder meer worden voorkomen door bewustmaking, opleiding van beroepsoefenaars die met slachtoffers in contact kunnen komen en de samenwerking met daders.

  • Versterking van de coördinatie en de samenwerking op nationaal en EU-niveau

De coördinatie en samenwerking moet onder meer worden versterkt door te zorgen voor een aanpak met meerdere instanties en door het verzamelen van gegevens over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te verbeteren.

Meer informatie: