Europese Commissie publiceert Mededeling over overbevissing

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert Mededeling over overbevissing

De mededeling schetst de richtsnoeren voor de voorstellen van de Europese Commissie voor de vangstmogelijkheden voor 2025 en start tegelijkertijd een raadplegingsproces met geïnteresseerde actoren.

De algehele duurzaamheid van de EU-visserij blijft geleidelijk verbeteren en er worden minder bestanden overbevist. Dat blijkt uit de Mededeling van 7 juni 2024 van de Europese Commissie "Duurzame visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2025" (COM(2024) 235) (zie ook websiteinformatie van de Commissie over duurzame visserij en over het gemeenschappelijk visserijbeleid). Tegelijkertijd zijn er volgens de Commissie meer inspanningen nodig om de veerkracht van de visserijsector en de duurzaamheid op lange termijn van belangrijke soorten in alle zeebekkens te waarborgen.

Tegelijk met de mededeling met richtsnoeren voor de voorstellen van de vangstmogelijkheden voor 2025 en de start van een raadplegingsproces bracht de Commissie ook een Q&A uit over de mededeling. De voorstellen, die na de zomer 2024 moeten worden goedgekeurd, zijn erop gericht de visbestanden die reeds duurzaam zijn op die niveaus te houden, en tegelijkertijd andere bestanden te helpen herstellen. De mededeling is gebaseerd op onafhankelijke wetenschappelijke beoordelingen.

Verbeteringen in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee
De mededeling benadrukt dat de visbestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan gemiddeld binnen gezonde bandbreedtes liggen, waarbij uit de meest recente beoordeling blijkt dat de EU-besluiten inzake  duurzaam visserijbeheer en de inspanningen van de vissers vruchten afwerpen, met name in de EU-wateren in de Atlantische Oceaan. Verschillende soorten die essentieel zijn voor het evenwicht van ecosystemen en voor commerciële doeleinden blijven echter ondermaats.

Hoewel de bestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee langzaam gezonder worden , is de visserijsterfte nog steeds te hoog. Hoewel de visserijsterfte zich tot dusver op het laagste niveau bevindt, ligt deze nog steeds 20 procent boven de aanbevolen duurzaamheidsgraad. Er zijn meer inzet en voortdurende inspanningen nodig om belangrijke soorten en ecosystemen volledig te laten herstellen.

De situatie in de Oostzee blijft uiterst zorgwekkend , aangezien de visbestanden blijven dalen als gevolg van verschillende druk. Vier van de tien bestanden in de Oostzee zijn niet langer gericht en mogen alleen als bijvangst worden aangeland. De Commissie blijft maatregelen nemen om alle druk op de visbestanden aan te pakken en de toestand van de ecosystemen in de Oostzee te helpen verbeteren. Ook lidstaten moeten zich blijven inspannen om deze situatie te keren door de EU-wetgeving volledig ten uitvoer te leggen.

De klimaatdruk en de gevolgen van IOO-visserij voor kustgemeenschappen
Bovendien blijkt uit de mededeling dat visserijgemeenschappen nog steeds te lijden hebben onder de klimaatverandering , met onzekerheid als gevolg van de afnemende beschikbaarheid van visbestanden waarvan zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn. Dit geldt ook voor gemeenschappen die afhankelijk zijn van overbeviste bestanden.

Bovendien heeft illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) gevolgen voor de toegang van vissers tot voldoende middelen. Er zijn meer inspanningen nodig om dit te bestrijden en ervoor te zorgen dat de instandhoudings- en controlemaatregelen worden nageleefd, ook die waarbij niet-EU-landen betrokken zijn.

Consultatie
De lidstaten, adviesraden, de visserijsector, niet-gouvernementele organisaties en geïnteresseerde burgers worden gevraagd hun standpunten over de stand van zaken en de richting van de vangstmogelijkheden voor 2025 te delen . Zij worden verzocht hun standpunten tot uiterlijk 31 augustus kenbaar te maken in het kader van de online openbare raadpleging die de Commissie is gestart.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Visserij