Europese Commissie stelt aangepaste staatssteunregels voor visserij en aquacultuur vast

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt aangepaste staatssteunregels voor visserij en aquacultuur vast

De herziene visserijrichtsnoeren bevatten de voorwaarden waaronder door de lidstaten verleende staatssteun ter ondersteuning van de visserij- en de aquacultuursector als verenigbaar met de EU-interne markt kan worden beschouwd.

Het gaat om de door de Europese Commissie op 17 maart vastgestelde herziene richtsnoeren voor staatssteun in de visserij- en aquacultuursector ("visserijrichtsnoeren"). De nieuwe richtsnoeren (zie website Commissie onder kopje Visserij en aquacultuur, 2023 (C(2022) 8995) werden in december 2022 al door de Commissie goedgekeurd (zie ook dit ECER-bericht) en zullen met ingang van 1 april 2023 van toepassing zijn.

De richtsnoeren weerspiegelen de strategische prioriteiten van de EU, met name het gemeenschappelijk visserijbeleid ("GVB"), vooral wat betreft het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur ("EMFAF” of “EFMZVA") en de Europese Green Deal (zie ook dit ECER-dossier).

Met de nieuwe staatssteunregels worden lidstaten geholpen om de groene doelstellingen van de EU te halen door de energie-efficiëntie te verbeteren en het effect van de klimaatverandering te verzachten, zonder onnodige verstoringen van de mededinging op de interne markt.

De belangrijke wijzigingen betreffen:
i) een ruimer toepassingsgebied voor maatregelen ter bestrijding van dierziekten in de aquacultuur, waardoor steun kan worden verleend voor opkomende dierziekten en bepaalde invasieve uitheemse soorten;
ii) nieuwe steuncategorieën, zoals steun voor vloot- en stilleggingsmaatregelen (overeenkomstig het EMFAF) en steun voor investeringen in uitrusting die bijdraagt tot de veiligheid van vissersvaartuigen in de ultraperifere gebieden van de Unie.
Capaciteitsvergrotende maatregelen worden waarschijnlijk niet goedgekeurd.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Overzicht staatssteunregelgeving Visserij Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-dossier: Visserij