Europese Commissie stelt een sterker mandaat voor Europees Drugsagentschap voor

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt een sterker mandaat voor Europees Drugsagentschap voor

Met de voorgestelde wijzigingen moet het Drugsagentschap van de Europese Unie een belangrijkere rol gaan spelen bij het signaleren en aanpakken van huidige en toekomstige problemen in verband met illegale drugs in de EU. Onder meer door het afgeven van waarschuwingen wanneer gevaarlijke stoffen bewust voor illegaal gebruik worden verkocht, door toezicht op het verslavende gebruik van stoffen die samen met illegale drugs worden gebruikt en via het ontwikkelen van preventiecampagnes op EU-niveau. Ook krijgt het agentschap een sterkere internationale rol.

Het gaat om het voorstel voor een EU-Verordening betreffende het Drugsagentschap van de Europese Unie (EN) (COM (2022) 18), inclusief bijlage (EN). Ook zijn het bijbehorende impact assessment en de samenvatting (EN) bekend gemaakt. Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om het voorstel in behandeling en aan te nemen.

De Commissie stelt voor het mandaat van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) te versterken door het om te vormen tot het Drugsagentschap van de EU. Het EWDD is de belangrijkste autoriteit op het gebied van illegale drugs in de EU. Het levert wetenschappelijk bewijs en analyses over illegale drugs, drugsverslaving en de gevolgen daarvan, en ondersteunt wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming inzake drugsbestrijding op EU-niveau. Het EWDD draagt bij aan bescherming tegen drugsgerelateerde schade.

Het voorstel voor het versterkte mandaat bouwt voort op de bevindingen van de in mei 2019 gepubliceerde evaluatie van het EWDD door de Commissie. De evaluatie wees onder meer uit welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn, op basis van de ontwikkelingen in de drugsproblematiek. Daarbij werden genoemd: de verdere ontwikkeling van werkzaamheden in verband met de monitoring van de aanbodzijde en polydrugsvraagstukken, het vergroten van de zichtbaarheid van het agentschap bij de beroepsbeoefenaars en het grote publiek, en het verbeteren van de samenwerking met internationale organisaties.

Op basis van deze evaluatie werd de Commissie in de EU-drugsstrategie voor 2021-2025 (EN) - die in december 2020 door de Raad werd goedgekeurd - verzocht een herziening van het mandaat van het agentschap voor te stellen. Daarmee kan het agentschap een grotere rol spelen bij de aanpak van huidige en toekomstige uitdagingen in de drugsproblematiek.

Het versterkte mandaat moet helpen om:

- Dreigingsevaluaties te maken met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van illegale drugs die negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor de volksgezondheid, de veiligheid en de beveiliging, en zo de EU-paraatheid om op nieuwe dreigingen te reageren, helpen te vergroten;

- Waarschuwingen af te geven wanneer er bijzonder gevaarlijke stoffen op de markt komen;

- Toezicht te houden op en op te treden tegen polysubstantiegebruik (het verslavende gebruik van andere stoffen in combinatie met drugsgebruik), hetgeen een nadelig effect heeft op de volksgezondheid;

- Een netwerk van forensische en toxicologische laboratoria, waarin nationale laboratoria worden samengebracht, op te richten. Het netwerk ondersteunt uitwisseling van informatie en de opleiding van forensische drugsdeskundigen en bevordert trends;

- Preventie- en bewustmakingscampagnes op EU-niveau met betrekking tot illegale drugs te ontwikkelen, waardoor het agentschap kan optreden op basis van haar analyses. Het bureau kan ook lidstaten helpen bij de voorbereiding van nationale campagnes;

- Onderzoek en ondersteuning te bieden op het gebied van gezondheidskwesties, maar ook met betrekking tot de drugsmarkten en het aanbod van drugs, zodat de drugsproblematiek breder kan worden aangepakt;

- Een sterkere internationale rol te spelen en de leidende rol van de EU inzake drugsbeleid op multilateraal niveau te ondersteunen;

- Te vertrouwen op een sterker netwerk van nationale contactpunten, die belast zijn met het verstrekken van relevante gegevens aan het agentschap.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie (EN)
Website Europese Commissie: Drugsbeleid (EN)
ECER-dossier: Justitie en Binnenlandse zaken
ECER-dossier: Strafrechtelijke samenwerking>Zware criminaliteit