Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrieven over te late omzetting van EU-regels over drugshandel en grensoverschrijdende fusies

Contentverzamelaar

Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrieven over te late omzetting van EU-regels over drugshandel en grensoverschrijdende fusies

Het gaat om de te late omzetting door Nederland van het EU-kaderbesluit inzake illegale drugshandel en de EU-richtlijn over het opnemen van nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van “drug” alsmede om de niet tijdige omzetting door Nederland van de vennootschapsrechtelijke EU-richtlijn voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.

De Europese Commissie stelde eind maart weer een pakket inbreukbesluiten vast omdat een aantal lidstaten geen mededeling hebben gedaan van de maatregelen die zij hebben genomen om EU-richtlijnen (tijdig) in nationaal recht om te zetten. De Commissie heeft de lidstaten die de nationale maatregelen tot omzetting van richtlijnen niet tijdig hebben meegedeeld, een schriftelijke aanmaning gestuurd. Het gaat in totaal om 25 lidstaten die nog geen volledige omzettingsmaatregelen hebben aangemeld voor zes EU-richtlijnen op het gebied van milieu, interne markt, industrie, ondernemerschap en MKB, migratie, binnenlandse zaken, veiligheidsunie en justitie. Voor Nederland gaat het om een aanmaning ten aanzien van drugsbestrijding/ schadelijke nieuwe geneesmiddelen en om vennootschapsrecht. De betrokken lidstaten krijgen nu twee maanden de tijd om op de ingebrekestellingen te antwoorden en om hun omzetting te voltooien. Doen ze dit niet, dan kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies uit te brengen.

Drugsbestrijding en het verbod op twee schadelijke nieuwe geneesmiddelen
De gedelegeerde richtlijn (EU) 2022/1326 over het opnemen van nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van “drug” van de Europese Commissie van 18 maart 2022 (Publicatieblad EU 29 juli 2022) verbiedt de twee nieuwe stoffen in de hele Europese Unie: 3-MMC en 3-CMC. Deze twee stoffen zijn volgens de richtlijn levensbedreigend door hun toxiciteit. Zij zijn toegevoegd aan de definitie van "drug" in Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 inzake illegale drugshandel. Alle lidstaten moesten dit besluit in hun nationale wetgeving omzetten en de Commissie daarvan uiterlijk op 18 februari 2023 in kennis stellen. Nederland, Polen en Roemenië hebben geen kennis gegeven van hun nationale maatregelen om 3-MMC en 3-CMC onder controle te brengen en hebben daarom van de Commissie een schriftelijke aanmaningsbrief ontvangen.

Vennootschapsrecht en EU-regels voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
In november 2019 wijzigde Richtlijn (EU) 2019/2121 over grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen de Richtlijn (EU) 2017/1132 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht, en stelde nieuwe regels vast om bedrijven te hepen grensoverschrijdend te verhuizen volgens geharmoniseerde EU-regels. Deze nieuwe regels moeten het voor bedrijven gemakkelijker maken om binnen de EU-interne markt te fuseren, te splitsen of te verhuizen, terwijl ze waarborgen bieden tegen misbruik en ervoor zoergen dat de rechten van werknemers goed beschermd zijn. De regels beogen het groeipotentieel van Europese ondernemingen te stimuleren door te profiteren van de mogelijkheden die de interne markt biedt. Alle lidstaten moesten de richtlijn uiterlijk op 31 januari 2023 omzetten en de Commissie daarvan in kennis stellen. Nederland en de volgende lidstaten hebben de nationale maatregelen tot omzetting van de richtlijn niet medegedeeld en hebben daarom eind maart een aanmaningsbrief ontvangen: 
België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Slowakije.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-EU-essentieel: Inbreukprocedures