Europese Commissie verzoekt om feedback over ontwerp voor herziene staatssteunregels voor vervoer over land en multimodaal vervoer

Contentverzamelaar

Europese Commissie verzoekt om feedback over ontwerp voor herziene staatssteunregels voor vervoer over land en multimodaal vervoer

De Europese Commissie is op 18 juni 2024 een openbare raadpleging gestart waarin alle belanghebbenden worden uitgenodigd opmerkingen te maken over haar ontwerpregels voor vervoer over land en multimodaal vervoer ter vervanging van de richtsnoeren inzake staatssteun aan spoorwegondernemingen (‘spoorwegrichtsnoeren’) en over de nieuwe groepsvrijstellingsverordening vervoer (GVVV). Belanghebbenden kunnen tot 20 september 2024 op deze openbare raadpleging reageren.

De regels van de groepsvrijstellingsverordening vervoer (GVVV) zullen een aanvulling vormen op die van de nieuwe richtsnoeren voor vervoer over land en multimodaal vervoer (‘vervoerrichtsnoeren’), die de spoorwegrichtsnoeren zullen vervangen. In die richtsnoeren stelt de Commissie de voorwaarden vast op basis waarvan zij aangemelde overheidssteun voor duurzaam vervoer over land dat niet onder een groepsvrijstelling valt, zal beoordelen. Deze twee reeksen regels zullen samen een geactualiseerd en alomvattend rulebook vormen voor de toekenning van staatssteun in de sector duurzaam vervoer over land. De voorliggende voorstellen en alle bijzonderheden over de openbare raadpleging zijn hier te vinden.

Naast de raadpleging die op 18 juni 2024 van start is gegaan, zal het ontwerp van de GVVV ook worden besproken tijdens twee bijeenkomsten van de Commissie en de EU-lidstaten. De ontwerpvervoerrichtsnoeren zullen ook worden besproken in een multilaterale vergadering met de EU-lidstaten. Zo krijgen zowel de lidstaten als andere belanghebbenden voldoende gelegenheid opmerkingen over de voorstellen van de Commissie te maken. De vaststelling van de herziene richtsnoeren en de nieuwe GVVV is gepland voor eind 2025.

Meer informatie: