Europese Commissie: voorstel tot regeling van financiële aansprakelijkheid voor geschillen tussen investeerders en staten

Contentverzamelaar

Europese Commissie: voorstel tot regeling van financiële aansprakelijkheid voor geschillen tussen investeerders en staten

Op 21 juni 2012 heeft de Europese Commissie haar langverwachte voorstel gepubliceerd voor een verordening over de financiële gevolgen van geschillen tussen investeerders uit derde landen en de lidstaten en/of Unie.

Het Verdrag van Lissabon heeft buitenlandse directe investeringen onderdeel gemaakt van het gemeenschappelijk handelsbeleid van de Unie. Als gevolg hiervan vindt de ontwikkeling van het Europese internationale investeringsbeleid plaats. In het kader hiervan kan de Unie partij worden bij verdragen met investeringsbeschermingshoofdstukken. Dergelijke hoofdstukken bepalen de wijze waarop  investeerders bij een eventueel geschil de betrokken staat kunnen aanspreken.

Het aanspannen van een geschil door een investeerder uit een derde land gaat gepaard met kosten voor de betrokken lidstaat en/of de Unie. Hierbij kan gedacht worden aan  administratiekosten in verband met het geschil zoals de honoraria van arbiters en advocaten alsmede een eventuele schadevergoeding die betaald moet worden.

De voorgestelde verordening beoogt te regelen op welke manier die financiële gevolgen van dergelijke geschillen geregeld gaan worden tussen de Unie en de lidstaten. Het leidende beginsel is dat de Unie dan wel de lidstaat die de in het geding zijnde maatregel heeft genomen ook financieel aansprakelijk is. Ook regelt de verordening onder welke voorwaarden of de Unie of de betrokken lidstaat optreedt als verweerder, over hoe de samenwerking tussen de Commissie en deze lidstaat wordt georganiseerd en hoe wordt omgegaan met de mogelijkheid tot schikking van zaken.

De tekst van de voorgestelde verordening is hier beschikbaar