Europese Commissie vraagt input op concept wijzigingsvoorstel AGVV ten behoeve van steun voor de groene en digitale transitie

Contentverzamelaar

Europese Commissie vraagt input op concept wijzigingsvoorstel AGVV ten behoeve van steun voor de groene en digitale transitie

De Europese Commissie wil EU-lidstaten meer mogelijkheden bieden om steunmaatregelen uit te voeren ter ondersteuning van de groene en digitale transitie, en zonder dat deze vooraf moeten worden aangemeld bij en goedgekeurd door de Commissie. Hierdoor zouden lidstaten makkelijker en sneller tot financiering kunnen overgaan, zonder hierbij buitensporige concurrentieverstoringen op de EU-interne markt te veroorzaken. De Commissie heeft een consultatie uitgezet waarin belanghebbenden kunnen reageren op de voorgenomen wijzigingen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening

De  consultatieprocedure  over de -met het oog op de groene en digitale transitie- voorgestelde wijzigingen van de huidig vigerende  algemene groepsvrijstellingsverordening  (AGVV) loopt tot en met 8 december 2021.

Deze voorgestelde herziening van de AGVV beoogt eveneens rekening te houden met de mogelijke wijzigingen in verschillende andere pakketten met staatssteunrichtsnoeren, die momenteel ook worden herzien. Denk daarbij aan de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen, de richtsnoeren inzake staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu, de richtsnoeren risicofinanciering en het kader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Het voorstel tot wijziging van de AGVV en meer informatie over de consultatie zijn  op de website van de Commissie  (EN) te vinden.

Achtergrond
Het doel van de lopende herziening van de richtsnoeren en van de voorgestelde herziening van de AGVV is het vergroten van het draagvlak voor de groene en digitale transitie, bevorderen van overheidsfinanciering die bijdraagt tot de verwezenlijking van de huidige EU-prioriteiten (met name de 
Green Deal , de Europese  industrie-  en  digitale  strategieën) en om te waarborgen dat staatssteunregels rekening houden met de meest recente markt- en technologische ontwikkelingen.

De AGVV verklaart specifieke categorieën steunmaatregelen verenigbaar met het Verdrag, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen, en stelt deze categorieën vrij van het vereiste van voorafgaande aanmelding bij en goedkeuring door de Commissie.

Door bepaalde steun vrij te stellen van de verplichting tot voorafgaande aanmelding en goedkeuring worden de zaken eenvoudiger. Lidstaten kunnen dan snel steun ter beschikking stellen indien aan de voorwaarden voor beperking van de concurrentie in de EU-interne markt wordt voldaan. Het is belangrijk het juiste evenwicht te vinden tussen het verlenen van een groepsvrijstelling die aan duidelijke criteria moet voldoen om potentiële concurrentieverstorende aspecten van steun te beperken, en andere staatssteun die door de Commissie moet worden beoordeeld voordat de steun ten uitvoer kan worden gelegd.

De in de AGVV neergelegde regels vormen een aanvulling op de regels van de staatssteunrichtsnoeren waarin wordt vastgesteld onder welke voorwaarden de Commissie oordeelt dat niet onder een groepsvrijstelling vallende en daarom aan de aanmeldingsplicht onderworpen staatssteunmaatregelen verenigbaar met de EU-interne markt zijn.

De voorgestelde wijzigingen van de AGVV
De Commissie stelt een aantal wijzigingen in de AGVV voor op gebieden waar ook de overeenstemmende staatssteunrichtsnoeren herzien worden. Het gaat met name om:

Steun voor milieubescherming en energie

 • Verruiming van de mogelijkheden voor de lidstaten om steun te verlenen aan verschillende soorten “groene” projecten , zoals de vermindering van de CO2-uitstoot;
 • Invoering van  nieuwe “groene” voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor grote energie-intensieve ondernemingen om in het kader van de  energiebelastingrichtlijn  steun met groepsvrijstelling te krijgen in de vorm van verlaagde belastingtarieven;
 • Aandacht voor de groeiende rol van de opslag  bij de integratie van hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet, door ruimere vrijstellingen te verlenen voor investerings- en exploitatiesteun voor hernieuwbare energie;
 • Bevordering van investeringen in groene waterstof  door groepsvrijstelling te verlenen aan investeringssteun voor groene waterstofprojecten en investeringen in waterstofinfrastructuur;
 • Stimulansen voor ambitieuze renovatieprojecten voor gebouwen  door de invoering van een “groene bonus” (d.w.z. hogere steunintensiteiten met een groepsvrijstelling) voor steun ter verbetering van de energieprestatie van gebouwen.

Steun voor risicofinancieringsinvesteringen

 • Duidelijker en meer gestroomlijnde regels inzake risicofinancieringssteun , in overeenstemming met de parallelle herziening van de richtsnoeren risicofinanciering, bijvoorbeeld door verduidelijking van de regels voor de subsidiabiliteit;
 • Verruiming van het toepassingsgebied voor de steun aan startende ondernemingen, zodat het ook steun omvat in de vorm van overdracht van intellectuele-eigendomsrechten van een onderzoeksorganisatie waar de onderliggende intellectuele-eigendomsrechten zijn ontwikkeld, naar kleine en innovatieve ondernemingen die een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt moeten brengen.

Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

 • Eenvoudiger voorwaarden voor de toekenning van steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie zonder voorafgaande aanmelding en goedkeuring , bijvoorbeeld door de invoering van de mogelijkheid om indirecte kosten van O&O-projecten te berekenen door middel van een vereenvoudigde kostenbenadering.

Regionale steun

 • Afstemming van de voorwaarden op de nieuwe richtsnoeren regionale steun , bijvoorbeeld door uitbreiding van de mogelijkheid om exploitatiesteun te verlenen om ook in dunbevolkte gebieden ontvolking te voorkomen of te verminderen.

Hoe hierna verder?
Naast de consultatie zal het ontwerpvoorstel ook tussen de Commissie en de lidstaten worden besproken op twee vergaderingen: de eerste zal plaatsvinden aan het einde van de consultatieperiode en de tweede na de herziening van het ontwerp op basis van de input die tijdens de openbare raadpleging is gegeven. Het is uiteindelijk de bedoeling de herziene AGVV in de eerste helft van 2022 goed te keuren.

Meer informatie:

 • Persbericht Europese Commissie
 • ECER-dossier : staatssteun
 • ECER-bericht : Europese Commissie keurt voor bepaalde steunmaatregelen een uitbreiding van het toepassingsgebied van de AGVV goed (30 juli 2021)
 • ECER-agenda : consultatie ontwerpvoorstel steunmaatregelen AGVV ter bevordering van groene en digitale transitie