Europese Commissie wijzigt reglement van orde naar aanleiding van de Covid-19-uitbraak

Contentverzamelaar

Europese Commissie wijzigt reglement van orde naar aanleiding van de Covid-19-uitbraak

De Europese Commissie heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat haar besluitvormingsproces vlot kan blijven verlopen. De uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de Covid-19-uitbraak geven hiertoe aanleiding.

Daartoe heeft de Commissie op 22 april jl. Besluit (EU, Euratom) 2020/555 vastgesteld tot wijziging van haar Reglement van Orde (RvO Commissie). Dit besluit is op 23 april jl. in werking getreden. De wijziging is anders dan bij de Raad en het EP niet in tijd beperkt.  

Doel van de wijziging is het nader specificeren van de wijze waarop vergaderingen van het College via “telecommunicatiesystemen” kunnen worden georganiseerd en dat deze aanwezigheid meetelt voor het quorum:

 • Vergadering via telecommunicatiesystemen:
  • Op grond van art. 5, lid 2 RvO Commissie vergadert de Commissie in de regel ten minste eenmaal per week en voorts wanneer zulks noodzakelijk is.
  • Op grond van de nieuwe wijziging van het RvO kan de voorzitter in uitzonderlijke omstandigheden, indien alle of een aantal leden van de Commissie niet persoonlijk aan een vergadering van de Commissie kunnen deelnemen, hen uitnodigen om deel te nemen via telecommunicatiesysteem (zoals een videoconferentie of telefonische vergadering). Met behulp hiervan kunnen de leden van de Commissie dan worden geïdentificeerd en daadwerkelijk aan de vergadering deelnemen (zie de toevoeging aan art. 5, lid 2, RvO Commissie).
    
 • Quorum:
  • Op grond van art. 7 van het RvO Commissie is voor de geldigheid van de besluiten van de Commissie de aanwezigheid van de meerderheid van het in het Verdrag vastgestelde aantal leden vereist (= 14 leden)
  • Op grond van de wijziging van het RvO Commissie worden leden die via telecommunicatiesystemen aan de beraadslagingen van het College deelnemen geacht aanwezig te zijn voor de vaststelling van het quorum (zie de toevoeging aan artikel 7 RvO Commissie).
    
 •   Gebruik telecommunicatiesystemen door ambtenaren of andere personen:
  • Artikel 10 van het RvO Commissie regelt de aanwezigheid van ambtenaren of andere personen bij vergaderingen van de Commissie (o.a. de secretaris-generaal (SG), kabinetchefs en personen die de Commissie besluit te horen).
  • Deze personen kunnen op grond van de wijziging van het RvO Commissie ook aan de vergaderingen deelnemen via de in artikel 5, lid 2 RvO Commissie bedoelde telecommunicatiesystemen (zie de toevoeging aan artikel 10 RvO Commissie).
    
 • Waarmerking van door de Commissie goedgekeurde besluiten:
  • Op grond van artikel 17, lid 1 van het RvO Commissie worden de tijdens een vergadering van de Commissie genomen besluiten, in de taal of talen waarin zij authentiek zijn, als bijlage gevoegd bij een korte samenvatting van de inhoud en gewaarmerkt door de handtekening van de voorzitter van de Commissie en de SG. Beide handtekeningen worden op de laatste bladzijde van de korte samenvatting van de inhoud worden geplaatst.
  • Wanneer de voorzitter gebruikmaakt van artikel 5, lid 2, tweede alinea (gebruik telecommunicatiesystemen in uitzonderlijke omstandigheden) en de omstandigheden verhinderden dat de in artikel 17, lid 1 bedoelde korte samenvatting wordt ondertekend, kunnen de voorzitter van de Commissie en de SG uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geven. Deze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vervangt dan bij wijze van uitzondering hun respectievelijke handtekening en wordt aan de korte samenvatting gehecht (zie de toevoeging aan artikel 17, lid 1, RvO Commissie)