Contentverzamelaar

Europese Ombudsman: Commissie moet expertgroepen evenwichtiger en transparanter maken
Een juridisch bindend kader voor alle expertgroepen, met regels voor een evenwichtige vertegenwoordiging, een vermindering van potentiële belangenconflicten en meer informatie over het werk van de expertgroepen. Deze maatregelen verlangt EU-Ombudsman Emily O’Reilly van de Europese Commissie.

De Europese Commissie wordt bijgestaan door honderden expertgroepen die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van EU-wetgeving en beleid. De Europese Ombudsman roept de Commissie op om de door haar ingestelde expertgroepen evenwichtiger en transparanter te maken.

In mei 2014 is de Europese Ombudsman op eigen initiatief een onderzoek gestart naar de samenstelling en transparantie van expertgroepen. Uit de door de Europese Ombudsman uitgevoerde openbare raadpleging (waarvoor ook Nederland een bijdrage heeft ingediend) is gebleken dat de respondenten over het algemeen ontevreden zijn over de inconsistente indeling van organisaties die deelnemen aan expertgroepen, het gebrek aan evenwicht in het voordeel van bedrijfsbelangen in bepaalde groepen, en potentiële belangenconflicten van deskundigen die in hun persoonlijke hoedanigheid deelnemen.

Op basis van deze bijdragen en haar eigen analyse, verzoekt de Ombudsman de Commissie om een oproep tot kandidaatstelling voor alle expertgroepen te doen, een online portal voor deze oproepen te creëren, en tegelijkertijd proactief te blijven zoeken naar deskundigen. Daarnaast moet de indeling van expertgroepen hetzelfde worden als in het transparantieregister. Organisaties en personen die binnen het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen, mogen enkel deelnemen aan expertgroepen indien zij geregistreerd staan.

Voor wat betreft deskundigen die zijn aangesteld in hun persoonlijke hoedanigheid, adviseert de Ombudsman de Commissie om haar beleid inzake belangenconflicten aan te passen, door de achtergrond van deze personen zorgvuldiger te beoordelen en gedetailleerde cv’s te publiceren. Daarnaast dienen de notulen van bijeenkomsten van expertgroepen zo gedetailleerd mogelijk te zijn.

De ombudsman adviseert de Commissie om het juridisch bindend kader voor de maatschappelijke dialooggroepen van DG AGRI als standaard te gebruiken voor alle expertgroepen. In een afzonderlijk onderzoek, bekijkt ze momenteel of DG AGRI correct uitvoering geeft aan de in dat kader vastgestelde verplichtingen.

Lees hier de brief van de Ombudsman aan de Commissie.