Europese Raad van 1 en 2 maart 2012

Contentverzamelaar

Europese Raad van 1 en 2 maart 2012

Tijdens de zogenoemde ‘voorjaarsraad’ kregen naast de nog altijd zorgwekkende staat van de Europese economie ook andere onderwerpen de nodige aandacht. Het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie werd door 25 landen ondertekend. Roemenië en Bulgarije treden voorlopig nog niet toe tot de Schengenzone. Servië kreeg de status van kandidaat-lidstaat toegekend. Herman van Rompuy heeft een nieuwe termijn als vaste voorzitter van de Europese Raad en van de Eurozonetop gekregen.
Ondertekening Verdrag  inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie

De regeringsleiders van de lidstaten met uitzondering van Tsjechië en het VK ondertekenden het verdrag. Klik hier voor meer informatie over het verdrag. Het verdrag wordt nu in de 25 lidstaten aan de nationale parlementen voorgelegd ter goedkeuring. Het zal na twaalf ratificaties van eurolidstaten in werking treden. De regeringsleiders legden de praktische toepassingregels in een verklaring vast (klik hier). Deze verklaring beschrijft welke lidstaten binnen een termijn van drie maanden aan het Hof van Justitie de vraag kan voorleggen of een verdragsstaat de verplichting tot verankering van begrotingsevenwicht in nationale wetgeving goed heeft nageleefd.

Europees Stabilisatie Mechanisme
De regeringsleiders van de Eurozonelanden spraken af dat zij de inleg van kapitaal in het ESM zullen versnellen, te beginnen met de betaling van twee tranches in 2012; eind maart wordt het algehele plafond van EFSF en ESM samen opnieuw bekeken.

Economisch beleid/eurocrisis
De Europese Raad sprak, zoals gebruikelijk tijdens de voorjaarsraad, over het economisch beleid in de EU. Volgens de Europese Raad beginnen de maatregelen die zijn genomen om de situatie in de eurozone te stabiliseren vruchten af te werpen. De EU en de lidstaten moeten echter meer doen. Volgens de Europese Raad kunnen duurzame groei en duurzame banen niet worden opgebouwd op tekorten en buitensporige schuldniveaus.
Voor 2012 heeft de ER de volgende prioriteiten gesteld:
•    gedifferentieerde, groeivriendelijke begrotingsconsolidatie,
•    normalisering van de kredietverschaffing aan de economie,
•    bevordering van groei en concurrentievermogen,
•    aanpakken van de werkloosheid en van de sociale gevolgen van de crisis,
•    modernisering van de overheidsdiensten.
De staatshoofden en regeringsleiders van de Eurozone namen een verklaring aan waarin zij hun steun uitspraken voor de maatregelen die ten aanzien van de situatie in Griekenland zijn genomen. 

Servië
Servië kreeg de status van kandidaat-lidstaat toegekend. De Raad Algemene Zaken (RAZ) oordeelde eerder dat Servië -- met het bereikte akkoord op 24 februari in de
dialoog met Kosovo -- heeft voldaan aan de voorwaarden van de Europese Raad van 9 december 2011. De RAZ nam eveneens kennis van het voornemen van de Europese Commissie om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar het aangaan van contractuele relaties (een Stabilisatie- en Associatieovereenkomst) tussen de EU en Kosovo. Het is positief dat ook de vijf lidstaten die Kosovo niet erkennen hiermee konden instemmen.
In de reguliere voortgangsrapportage EU-uitbreiding (oktober 2012) zal de Commissie onder meer rapporteren over de verdere voortgang in de dialoog tussen Servië en Kosovo en mogelijk voorstellen om toetredingsonderhandelingen te openen. Roemenië heeft specifieke aandacht gevraagd voor de positie van de Roemeense minderheid in Servië. Een meerderheid van de EU-lidstaten pleit nu reeds voor snelle start van toetredingsonderhandelingen. Nederland onderstreept in dit kader dat Servië verdere hervormingen op het gebied van de rechtstaat en rechterlijke macht en bestrijding corruptie moet doorvoeren.

Toetreding Roemenië en Bulgarije tot Schengen
Roemenië en Bulgarije voldoen aan alle in de Schengenregels gestelde voorwaarden om toe te treden tot de Schengenzone.  Hiervoor is echter een unaniem besluit nodig van de Raad. Nederland wil graag dat Roemenië en Bulgarije meer doen om de corruptie en georganiseerde misdaad in die landen aan te pakken en kan er daarom nog niet mee instemmen.  De Europese Raad verzocht de Raad om op deze kwestie terug te komen teneinde in de zitting van de JBZ-Raad in september 2012 een besluit te kunnen vaststellen.

Van Rompuy
De Europese Raad heeft Herman van Rompuy herbenoemd tot voorzitter van de Europese Raad voor het tijdvak van 1 juni 2012 tot en met 30 november 2014. De Europese Raad kiest zijn voorzitter met gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor een periode van tweeënhalf jaar (artikel 15 EU-verdrag). Voor de periode na 30 november 2014 zal er een nieuwe ‘primus inter pares’ gekozen moeten worden. De voorzitter is eenmaal herkiesbaar. De regeringsleiders van de Eurozonelanden benoemden hem voor dezelfde termijn tot voorzitter van de Eurozonetop. Klik hier voor meer info over zijn huidige visie op de EU.

De Europese Raad sprak verder ook over het buitenlands beleid van de EU: de situatie in Syrië, het Oostelijk Partnerschap en het Zuidelijk Partnerschap.