Europese Raad van 17 juni 2010

Contentverzamelaar

Europese Raad van 17 juni 2010

De bijeenkomst van regeringsleiders en staatshoofden op 17 juni jl. stond wederom voor het overgrote deel in het teken van de Europese economie. Dit keer had men ook de ruimte om vooruit te kijken, in plaats van het ‘crisismanagement’ dat eerdere bijeenkomsten kenmerkte. Voorzitter van Rompuy merkte na afloop op dat dit zijn eerste ‘normale’ Europese Raad was sinds zijn aantreden. Bijna onopgemerkt: de eerste verdragswijziging sinds Lissabon zet zich voort.

De belangrijkste punten in de Raadsconclusies die werden aangenomen

Europa 2020

De Europese Raad heeft het beleidskader ‘Europa 2020’ vastgesteld. Dit is de nieuwe strategie van de EU strategie voor banen en slimme, duurzame en inclusieve groei. De doelen van Europa 2020 zijn : bevordering van de arbeidsparticipatie, betere voorwaarden voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling, verwezenlijking van klimaat- en energiedoelstellingen, verhoging van de onderwijsniveaus en bevordering van sociale insluiting, met name door armoedereductie.

Dit beleidskader zal nu moeten worden uitgevoerd, te beginnen met het beleid voor innovatie en energie. Een eerste ‘vlaggenschipinitiatief’ is al uitgewerkt door de Commissie: de zogenoemde ‘Digitale Agenda’. Dit initiatief is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van Eurocommissaris Kroes.

In het kader van de regulering van de financiële diensten riep de Europese Raad de Commissie op te komen met voorstellen ter regulering van ‘naked short selling’ (het verkopen van aandelen zonder deze te kunnen leveren) en kredietverzuimswaps.

Alle leden van de Europese Raad vinden dat de lidstaten regelingen voor heffingen en belastingen moeten invoeren op financiële instellingen. Alleen Tsjechië heeft nog een voorbehoud geplaatst.

G20

De Europese Raad vindt dat deze heffing ook op mondiaal niveau dient te worden besproken. De Eu zal zich daarom ook in G20 verband hiervoor sterk maken. De EU ‘moet het voortouw nemen voor een mondiale aanpak met het oog op het invoeren van regelingen voor heffingen en belastingen op financiële instellingen die wereldwijd gelijke spelregels garanderen, en zij zal dit standpunt krachtig bij haar G20-partners verdedigen’.

IJsland

De Europese Raad is blij met het positieve advies van de Commissie over de toetreding van IJsland tot de EU, maar herinnert er ook aan dat IJsland ‘de verplichtingen krachtens de EER-Overeenkomst nakomt waarop de toezichthoudende autoriteit van de EVA geattendeerd heeft’. Deze passage heeft o.a. betrekking op het Icesave-drama, waarbij veel Nederlandse en Britse spaarders gedupeerd weren.

Uitbreiding zetels EP

De Spaanse regering heeft voorgesteld artikel 2 van protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepaling te wijzigen. Dit moet het mogelijk maken dat er 18 EP-zetels bijkomen. Wijziging van het protocol houdt een officiële verdragswijziging in, de eerste sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. De wijziging is voorgesteld omdat het Europees Parlement meer leden zou hebben gehad indien het Verdrag van Lissabon op het ogenblik van de verkiezingen voor het Europees Parlement van juni 2009 van toepassing was geweest.

De Europese Raad nam het besluit dat de voorgestelde wijzigingen besproken zullen worden door een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten. Een grote Conventie in de zin artikel 48, lid 3 EU-verdrag wordt niet bijeengeroepen, omdat het volgens de Europese Raad gaat om een kleine aanpassing,