Europese Raad wijzigt EU-status Saint-Barthélemy

Contentverzamelaar

Europese Raad wijzigt EU-status Saint-Barthélemy

Op het Franse eilandje Saint-Barthélemy in de Caribische Zee is vanaf 2012 het bijzondere EU-regime voor de Landen en Gebieden Overzee van toepassing. De bevolking van het eiland had te kennen gegeven niet langer als zgn. ultraperifeer gebied onder de gewone regels van de EU-verdragen te willen vallen. Tot deze statuswijziging heeft de Europese Raad besloten. Daarbij zijn en passant enkele onderdelen van het EU-Werkingsverdrag gewijzigd.

Een van de vernieuwingen van het Verdrag van Lissabon is de vereenvoudiging van de wijziging van de status van ultraperifeer gebied van een EU-lidstaat (waarop de volledige EU-verdragen van toepassing zijn) in een Land en Gebied Overzee (waarop slechts een klein deel van deze-verdragen van toepassing is), en omgekeerd.

Volgens artikel 355, lid 6, van het EU-Werkingsverdrag kan de Europese Raad met eenparigheid van stemmen op verzoek van een lidstaat besluiten tot wijziging van de status ten aanzien van de Unie van een Deens, Frans of Nederlands land of gebied. Deze nieuwe bevoegdheid van de Europese Raad is op speciaal verzoek van Nederland opgenomen in het Verdrag van Lissabon, met het oog op een soepele statusovergang van de Nederlandse Landen en Gebieden Overzee, indien deze landen dat zouden wensen. Voorheen kon dat alleen door een formele verdragswijziging, die door alle lidstaten moest worden goedgekeurd.

Frankrijk heeft zich verplicht de noodzakelijk akkoorden te sluiten zodat de belangen van de Unie niet worden aangetast. Zo wil Frankrijk de euro van toepassing laten blijven op Saint-Barthélemy, moet de toepassing van de EU-richtlijn inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken worden gewaarborgd evenals de bronheffingrichtlijn. Ook moeten de burgers van Saint-Barthélemy burgers van de Unie blijven en binnen de EU dezelfde rechten en vrijheden te genieten als Franse burgers. Burgers van alle lidstaten zullen op Saint-Barthélemy dezelfde rechten houden als nu het geval is.

Met zijn besluit heeft de Europese Raad ook wijzigingen aangebracht in het EU-Werkingsverdrag. De vermelding van Saint-Barthélemy in artikel 349 en artikel 355, lid 1 (betreffende ultraperifere gebieden) is geschrapt en opgenomen in artikel 355, lid 2 en Bijlage II (betreffende Landen en Gebieden Overzee).