Contentverzamelaar

Eurotop stelt harde voorwaarden aan Griekenland
Griekenland moet op zeer korte termijn een aantal ingrijpende maatregelen nemen. Alleen dan wil de Eurogroep het startschot geven voor onderhandelingen over nieuwe financiële steun uit het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dat is de uitkomst van het zeventien uur durend beraad van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurolanden.

Dat blijkt uit de officiële persverklaring van de Eurotop van 12 juli 2015.

De Eurotop benadrukt dat het van cruciaal belang is het vertrouwen met de Griekse autoriteiten weer op te bouwen als eerste vereiste voor een mogelijk toekomstig akkoord over een nieuw ESM-programma. In dit verband is de eigen verantwoordelijkheid van de Griekse autoriteiten essentieel, en dient de geslaagde uitvoering te volgen op de beleidstoezeggingen.

Van een lidstaat van de eurozone die om financiële bijstand van het ESM verzoekt, wordt verwacht dat hij, indien mogelijk, een soortgelijk verzoek aan het IMF richt. Dit vormt voor de Eurogroep een eerste vereiste voor overeenstemming over een nieuw ESM-programma. Derhalve zal Griekenland vanaf maart 2016 om voortgezette IMF-steun (toezicht en financiering) verzoeken.  

Aangezien het vertrouwen met Griekenland weer moet worden opgebouwd, verwelkomt de Eurogroep de toezeggingen van de Griekse autoriteiten om onverwijld een eerste reeks wetgevings-maatregelen te nemen. Deze maatregelen, die in volledige voorafgaande overeenstemming met de instellingen worden genomen, omvatten:
uiterlijk op 15 juli
• stroomlijning van het btw-stelsel en verbreding van de belastingbasis om de inkomsten te verhogen;
• maatregelen vooraf om de houdbaarheid op de lange termijn van het pensioenstelsel te verbeteren, als onderdeel van een alomvattend pensioenhervormingsprogramma;
• vrijwaring van de volledige wettelijke onafhankelijkheid van ELSTAT (Grieks bureau voor statistiek);
• volledige uitvoering van de relevante bepalingen van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie, met name door het instellen van de begrotingsraad alvorens de laatste hand te leggen aan het memorandum van overeen-stemming en het invoeren van semiautomatische bezuinigingen op de uitgaven in geval van afwijkingen van ambitieuze streefcijfers betreffende het primair overschot, na het inwinnen van advies van de begrotingsraad en op voorwaarde van voorafgaande goedkeuring van de instellingen;

uiterlijk op 22 juli
• aanneming van een wetboek van burgerlijke rechtsvordering, hetgeen een omvangrijke herziening van de procedures en regelingen voor het civielrechtelijk stelsel inhoudt en de gerechtelijke procedure aanmerkelijk kan versnellen en de kosten beperken;
• omzetting van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken, met steun van de Europese Commissie.

Onmiddellijk, en uitsluitend na de wettelijke implementatie van de eerste vier bovengenoemde maatregelen alsmede de goedkeuring van alle in dit document vermelde toezeggingen door het Griekse parlement en de verificatie ervan door de instellingen en de Eurogroep, kan met unanimiteit van de eurolanden een besluit worden genomen om de instellingen mandaat te verlenen om onderhandelingen te voeren over een memorandum van overeenstemming. Dit besluit zou worden genomen mits de nationale goedkeuringsprocedures zijn voltooid en indien aan de voorwaarden van artikel 13 van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme is voldaan op basis van de beoordeling bedoeld in artikel 13, lid 1.

Verder bevat de persverklaring gedetailleerde voorwaarden voor de hervorming van onder meer de pensioenen, de arbeidsmarkt, de energiesector, de overheidsadministratie en de privatisering van staatseigendommen, alles onder toezicht en voorafgaand akkoord van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds.