Frans als Europese juridische taal?

Contentverzamelaar

Frans als Europese juridische taal?

Een groep Europese francofielen wil dat het Frans de enige authentieke taal voor de uitleg van juridische EU-teksten wordt. Daarin zou je je veel preciezer kunnen uitdrukken. Het ECER heeft zo zijn twijfels over deze stelling.

In de Greenpeace-zaak* was het Hof niet zo te spreken over de duidelijkheid van de Franse taalversie: "Allereerst zij vastgesteld, dat ook al had een andere formulering duidelijker kunnen aangeven dat een gebonden bevoegdheid van de lidstaten werd beoogd, uit het gebruik van de indicatief presens in de Franse taalversie van artikel 13, leden 2 en 4, van richtlijn 90/220 en uit de zinsbouw van deze bepaling duidelijk en ondubbelzinnig blijkt, dat de betrokken lidstaat verplicht is toestemming te verlenen."

Ook in het arrest van het Hof van Justitie over de Nederlandse zaak Jany* - over de vraag of prostitutie moet worden beschouwd als een economische activiteit in de zin van het EG-Verdrag - vond het ECER een voorbeeld van een slordige Franse taalversie: "Behalve in de Spaanse en de Franse taalversie wordt echter in alle taalversies van deze bepalingen, de Poolse en de Tsjechische daaronder begrepen, de in het vorige punt weergegeven definitie voorafgegaan door woorden die in het bijzonder", met name" of speciaal" betekenen. Dit brengt de ondubbelzinnige bedoeling van partijen bij de overeenkomsten tot uitdrukking, het begrip economische activiteiten" niet enkel tot de opgesomde activiteiten te beperken."

Deze overweging wordt meteen gevolgd door de standaardrechtspraak over uiteenlopende taalversies: "Volgens vaste rechtspraak kan één taalversie van een meertalige tekst van gemeenschapsrecht niet prevaleren boven alle andere taalversies, omdat de uniforme toepassing van de bepalingen van gemeenschapsrecht vereist dat deze worden uitgelegd zowel naar de werkelijke bedoeling van de auteur ervan als naar het door deze laatste nagestreefde doel, gelet op onder meer de in alle talen opgestelde versies (zie onder meer arresten van 12 november 1969, Stauder, 29/69, Jurispr. blz. I-419, punt 3, en 17 juli 1997, Ferriere Nord/Commissie, C-219/95 P, Jurispr. blz. I-4411, punt 15). Dezelfde conclusie dringt zich op wanneer, zoals in casu, twee talenversies ve rschillen van alle andere versies, temeer omdat volgens artikel 120 van de associatieovereenkomst Gemeenschappen/Polen en artikel 122 van de associatieovereenkomst Gemeenschappen/Tsjechische Republiek die overeenkomsten gelijkelijk authentiek zijn in elk van de talen waarin zij opgesteld zijn."

* arrest van 21 maart 2000, zaak 6/99, Jur. 2001, blz. I-1651, 28
** arrest van 20 november 2001, zaak C-268/99, Jur. 2001, blz. I-8615, punten 46 en 47