Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen: EU past groot aantal verordeningen en richtlijnen aan

Contentverzamelaar

Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen: EU past groot aantal verordeningen en richtlijnen aan

Het EP en de Raad hebben een verordening aangenomen waarbij 64 verordeningen en richtlijnen die voorzien in het gebruik van de zogenoemde "regelgevingsprocedure met toetsing", worden vervangen door verwijzingen naar gedelegeerde handelingen en, in enkele gevallen, naar uitvoeringshandelingen.

Het Verdrag van Lissabon maakt een onderscheid tussen aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om niet‑wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet‑essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling (gedelegeerde handelingen), en aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om handelingen vast te stellen teneinde eenvormige voorwaarden ter uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie te waarborgen (uitvoeringshandelingen). Dit betekent dat alle bestaande rechts­handelingen die voorzien in het gebruik van de voormalige "regelgevings­procedure met toetsing", met het Verdrag van Lissabon in overeenstemming moeten worden gebracht. Voor een aantal ervan is dat al gebeurd. Voor de overige hebben de Raad, het Parlement en de Commissie in het Interinstitutioneel Akkoord van 2016 over beter wetgeven onderkend dat die aanpassing er snel moet komen.

De verordening die nu is aangenomen, heeft betrekking op een aantal van de rechts­handelingen die de Commissie in 2016 voor aanpassing heeft voorgesteld. In de meeste gevallen wordt de regelgevings­procedure met toetsing vervangen door verwijzingen naar gedelegeerde handelingen en, in enkele gevallen, uitvoerings­handelingen.

De Raad, het Parlement en de Commissie zullen tijdens de zittingsperiode van het volgende Europees Parlement voortwerken aan de aanpassing van de overige rechtshandelingen.

Meer informatie: