Geen kruimelpad meer in EU-wetgeving…

Contentverzamelaar

Geen kruimelpad meer in EU-wetgeving…

Volgens een mededeling in het Publicatieblad van de EU hebben de instellingen besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van de aangehaalde besluiten. Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de in het Publicatieblad gepubliceerde teksten wordt verwezen, de besluiten “zoals die momenteel van kracht zijn”. Hoe je daar achter moet komen, wordt niet vermeld. Het ECER legt het u uit.

Voorheen kon je, door telkens de verwijzing in de voorgaande wijziging te raadplegen, het kruimelpad terugvinden.
Sinds 1 september bevat een verordening die een eerdere verordening wijzigt, in de preambule alleen nog maar een verwijzing naar de allereerste verordening. Dus zelfs wanneer het desbetreffende onderdeel al vijf keer is gewijzigd, en de wijziging alleen ten opzichte van de voorgaande wijziging plaatsvindt, wordt toch alleen maar de allereerste verordening vermeld.

Wie wil nagaan hoe de verordening op dit moment luidt, moet te rade gaan in EUR-LEX.

Deze database bevat alle wetgeving van de EU. Zoek daarin de in de preambule vermelde allereerste verordening. Klik vervolgens op het kopje “bibliografische gegevens”. Daarin staat in veel gevallen een link naar “geconsolideerde versie (pdf)”. Deze versie heeft echter geen juridische waarde. De afzonderlijke wijzigingsverordeningen kunt u inzien door te klikken op de link “alle documenten waarin dit document wordt geciteerd”. Vervolgens worden alle wijzigingsverordeningen getoond.

Zie bijvoorbeeld Verordening (EG) Nr. 895/2008 van de Commissie van 12 september 2008 houdende dertiende wijziging van Verordening (EG) nr. 1763/2004 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY). Deze verordening verwijst in de preambule alleen naar de eerste verordening uit 2004. Dat deze verordening in 2007 nog gewijzigd is, zie je niet meer.

Een ander voorbeeld: Richtlijn 2008/58/EG van de Commissie van 21 augustus 2008 wijzigt voor de dertigste keer Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen. Toch wordt in de preambule alleen verwezen naar de richtlijn uit 1967.