Gerechtshof Amsterdam: verschil in behandeling bij uitgaande dividenden is geen discriminatie

Contentverzamelaar

Gerechtshof Amsterdam: verschil in behandeling bij uitgaande dividenden is geen discriminatie

Op 24 mei 2012 heeft het Gerechtshof van Amsterdam uitspraak gedaan in een geschil tussen een Franse vennootschap en de belastinginspecteur over de vraag of verschil bij dividendbelastingen op uitgaande dividenden verboden discriminatie is onder Unierecht.

De zaak gaat over een in Frankrijk gevestigde vennootschap. De vennootschap bezit een aandelenpakket in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Over deze aandelen heeft de vennootschap de afgelopen jaren dividenden ontvangen, waarop dividendbelasting is ingehouden. Frankrijk en Nederland hebben een Verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belastingen en op grond hiervan houdt Nederland 15% dividendbelasting in.

De Franse vennootschap heeft verzocht om een verrekeningsbeschikking van bijna 80 miljoen EEUR aan dividendbelasting over 2001-2006. De rechtbank heeft het verzoek tot verrekening afgewezen. Volgens de Franse vennootschap is deze weigering tot teruggaaf van de dividendbelasting in strijd met het vrij verkeer van kapitaal dan wel het Europees discriminatieverbod.

Het Gerechtshof Amsterdam geeft aan dat de situatie van inwoners en die van niet-inwoners bij directe belastingen vaak niet vergelijkbaar is. Om die reden kan een verschillende behandeling van in Nederland en in het buitenland gevestigde vennootschappen niet als discriminatie worden aangemerkt. Er moet bekeken worden of er sprake is van objectief vergelijkbare situaties die verschillend worden behandeld.

In dit geval vond het Gerechtshof dat de Franse vennootschap niet objectief vergelijkbaar is met een vennootschap dat in Nederland binnenlands of buitenlands belastingplichtig is voor de winst uit de dividenden. Het verschil in behandeling wordt veroorzaakt doordat de grondslag voor het heffen van belastingen over dividenden in het internationale belastingrecht anders is dan bij de heffing van de ondernemingswinst door Nederland. Het Gerechtshof oordeelde daarom dat het vrij verkeer van kapitaal zich niet verzet tegen een belastingverdrag waarbij dividenden die door een in een lidstaat gevestigde vennootschap worden uitgekeerd aan een in een andere lidstaat gevestigde aandeelhouder, in beide lidstaten kunnen worden belast.

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam