Grote wetgevingsklus vanwege Verdrag van Lissabon

Contentverzamelaar

Grote wetgevingsklus vanwege Verdrag van Lissabon

Momenteel vindt een rijksbrede aanpassingsoperatie plaats om bestaande Nederlandse wet- en regelgeving in overeenstemming te brengen met de terminologie en herschikking van de Europese verdragen als gevolg van inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Deze inwerkingtreding maakt aanpassing van bestaande Nederlandse wet- en regelgeving wenselijk. Allereerst vanwege terminologische veranderingen als gevolg van Lissabon. Zo heet het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap tegenwoordig ‘het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie’. Ook worden in de nieuwe situatie bepaalde tot voorheen gebruikelijke termen niet meer gebezigd, zoals ‘Gemeenschap(pen)’, ‘communautair(e)’ etc. Een tweede relevante verandering betreft de nieuwe indeling van onderwerpen in de twee nieuwe Europese verdragen met bijbehorende naamswijzigingen en vernummering van rechtsgrondslagen.

In de huidige Nederlandse wet- en regelgeving wordt veelvuldig gebruik gemaakt van termen die met het Verdrag van Lissabon veranderen zoals de term ‘(Europese) Gemeenschap’. Verder wordt af en toe verwezen naar de Europese verdragen en naar specifieke verdragsartikelen. Voor beide categorieën van situaties zal aanpassing plaatsvinden. Hiertoe wordt bestaande Nederlandse wet- en regelgeving momenteel onder de hoede van het Ministerie van Justitie geïnventariseerd ten behoeve van verzamelwet- en regelgeving met aanpassingen. Voor zowel de inventarisatie als het opstellen van wijzigingswet- en regelgeving wordt gebruik gemaakt van ICT, die in samenwerking met de Sdu, beheerder van het basiswettenbestand, is ontwikkeld.
Voor meer informatie kunnen (wetgevings)juristen van de departementen terecht bij het Kenniscentrum Wetgeving van het Ministerie van Justitie.