Handelspakket: Commissie presenteert initiatieven handelsbeleid

Contentverzamelaar

Handelspakket: Commissie presenteert initiatieven handelsbeleid

Een Europees screeningskader voor buitenlandse directe investeringen. Ontwerpmandaten voor de opening van onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland. Een ontwerpmandaat voor de opening van onderhandelingen voor de oprichting van een multilateraal investeringsgerecht. Ook worden voortaan alle nieuwe voorstellen voor onderhandelingsmandaten op het gebied van handel bekendgemaakt. Dit handelspakket heeft de Commissie gepresenteerd .

Het pakket, dat al werd aangekondigd in de Staat van de Unie van voorzitter Juncker, omvat onder meer de volgende hoofdpunten:

  • Een voorstel voor een Europees kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen. Dit zal ervoor zorgen dat buitenlandse investeringen een belangrijke bron van groei in de EU blijven terwijl de essentiële belangen van de EU beschermd worden. Het wetgevingsvoorstel gaat vergezeld van een reeks aanvullende maatregelen die onmiddellijk in werking treden. Deze maatregelen worden nader beschreven in een mededeling waarin de strategische noodzaak voor een dergelijke screening wordt toegelicht.
  • Aanbevelingen aan de Raad met betrekking tot de opening van onderhandelingen over handelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland. Deze overeenkomsten bouwen voort op de recente succesvolle overeenkomsten met onder andere Canada, Vietnam, Singapore en Japan, waarmee de alliantie van partners die zich inzetten voor vooruitstrevende regels voor de wereldhandel, verder is uitgebreid.
  • Een aanbeveling aan de Raad met betrekking tot de opening van onderhandelingen voor de oprichting van een multilateraal gerecht voor de beslechting van investeringsgeschillen. Deze belangrijke innovatie op het gebied van de mondiale governance betekent een nieuwe stap in de richting van een transparantere, coherentere en eerlijkere aanpak van klachten van ondernemingen in het kader van investeringsbeschermingsovereenkomsten.
  • Transparantie: Met de bekendmaking van de ontwerpmandaten voor de bilaterale handelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland en voor een multilaterale overeenkomst inzake de beslechting van investeringsgeschillen, heeft de Commissie besloten om vanaf nu al haar aanbevelingen voor onderhandelingsrichtsnoeren voor handelsovereenkomsten (ook wel onderhandelingsmandaten genoemd) bekend te maken. Wanneer deze documenten aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd, zullen zij automatisch tegelijkertijd worden toegezonden aan alle nationale parlementen en ter beschikking worden gesteld aan het grote publiek. Dit moet vanaf het begin een breed en inclusief debat mogelijk maken over de geplande overeenkomsten. De Commissie vraagt de lidstaten om ervoor te zorgen dat de relevante nationale en regionale belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij handelsbesprekingen.
  • De oprichting van een adviesgroep inzake EU-handelsovereenkomsten. De groep zal de Commissie in staat stellen om in contact te treden met het maatschappelijk middenveld om gemakkelijker verschillende standpunten en ideeën te verzamelen uit een ruime en evenwichtige groep belanghebbenden, variërend van vakbonden, werkgeversorganisaties, consumentenorganisaties en andere niet-gouvernementele organisaties. De oprichting van deze groep is een voortzetting van de inspanningen van de Commissie om het handelsbeleid nog transparanter en inclusiever te maken.

De details van het handelspakket worden uiteengezet in de mededeling over "Een vooruitstrevend handelsbeleid om de mondialisering in goede banen te leiden". Hierbij hoort ook een voortgangsverslag over de EU-handelsstrategie "Handel voor iedereen", waarbij wordt gekeken naar de uitvoering hiervan gedurende de afgelopen twee jaar.

Meer informatie: