Handzame handreiking publieke diensten en staatssteun

Contentverzamelaar

Handzame handreiking publieke diensten en staatssteun

Bij centrale en decentrale overheden bestaat nog vaak onduidelijkheid over de invloed van de Europese concurrentieregels op publieke diensten. In het Europese jargon gaat het om diensten van algemeen (economisch) belang (DAEB). Wat maakt dat een dienst in de ene gemeente een DAEB is en in de andere gemeente niet? En wat is nu het verschil tussen een DAEB en een niet-economische dienst? Wanneer zijn de Europese staatssteunregels op DAEB van toepassing en aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan? De ministeries van BZK en EZ geven antwoord op deze vragen in een praktische handreiking met voorbeelden, schema’s en een handige checklist.

Een overheidsdienst heeft in beginsel een grote beoordelingsvrijheid als het gaat om de opzet, de inrichting en de financiering van een DAEB. Er kan echter bij de financiering van een DAEB sprake zijn van (in beginsel verboden) staatssteun. Een verkeerde inschatting kan er uiteindelijk toe leiden dat die overheid op de vingers wordt getikt door de Europese Commissie en het EG-Hof van Justitie, of door een nationale rechter op verzoek van een concurrerende onderneming.

De minister van Economische Zaken had de Tweede Kamer al eerder toegezegd dat er een handreiking er zou komen om onduidelijkheden weg te nemen. Ook zorgt een handreiking ervoor dat de overheden die werken met DAEB niet allemaal een verschillende lijn hanteren. Dat kan schadelijk zijn voor de mededinging in Nederland. In het document wordt systematisch uiteengezet wanneer een overheid een bepaalde activiteit als DAEB kan aanmerken. Door de vele voorbeelden en schema’s is de handreiking uitermate geschikt om in de praktijk te gebruiken. Zo is er een handige checklist om te controleren of een DAEB ‘staatssteunproof’ is.

Aan het Verdrag van Lissabon is een EU-Protocol over diensten van algemeen (economisch) belang toegevoegd. De positie van DAEB zal na inwerkingtreding van het Verdrag niet veranderen. Ook daarna blijft de handreiking toepasbaar.

Voor de volledige tekst van de handreiking, klik hier.