Herziening Praktijkcode desinformatie wordt weer verder opgepakt

Contentverzamelaar

Herziening Praktijkcode desinformatie wordt weer verder opgepakt

Met de toetreding van acht nieuwe aspirant-ondertekenaars bij de (herziening van de) Praktijkcode desinformatie van de Europese Commissie laten steeds meer particuliere instanties hun bereidheid blijken om zich te committeren aan het bestrijden van desinformatie op hun platforms en producten.

De herziening van de Praktijkcode betreffende desinformatie (EN) is in gang gezet door de Commissie, met op het oog op een serie gewenste verbeteringen van gebreken die de code liet zien na het uitbrengen van diverse verslagen over de code, en mede aangezwengeld door het programma voor monitoring van de verspreiding van desinformatie met betrekking tot COVID-19-pandemie (EN).

Achtergrond

De Praktijkcode betreffende desinformatie werd in 2018 voor het eerst gepubliceerd. De code zet in op het verbeteren van onder andere transparantie, het tegengaan van valse profielen en het bestrijden van verspreiders van desinformatie. Particuliere instanties kunnen hun handtekening plaatsen onder de code om hun blijk te geven van hun inzet om de doelstellingen van de code te bewerkstelligen. Bedrijven zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Google doen al sinds 2018 mee.

Herziening

Na een beoordeling van de code door de Commissie in 2020 kwamen aanzienlijke tekortkoming van de Praktijkcode aan het licht, vooral waar het gaat om de consequente toepassing ervan, monitoring en de beperkte deelname van bepaalde groepen belanghebbenden, vooral uit de reclamesector. Daarom heeft de Commissie, zoals aangekondigd in het actieplan voor Europese democratie (EDAP), in mei 2021 richtsnoeren ter versterking van de Praktijkcode (EN) gepubliceerd (en een vragen en antwoorden-overzicht daarbij) die de aanzet hebben gegeven voor herziening van de code. Bij dat herzieningsproces hebben zich nu de acht nieuwe bedrijven (videoplatforms, sociale netwerken en experts op het gebied van bestrijding van desinformatie) gevoegd.

De richtsnoeren onderscheiden de volgende zes verbetermogelijkheden voor de code:

  • Bredere deelname met verbintenissen op maat, met als doel meer bedrijven uit diverse sectoren deel te laten nemen en verbintenissen op maat aan te bieden;
  • Demonetiseren: verbeterde samenwerking tussen platforms om de geldstromen naar verspreiders van desinformatie dicht te draaien en blokkades op te werpen;
  • Integriteit van diensten waarborgen, onder andere door in te spelen op nieuwe vormen van verspreiding van desinformatie;
  • Weerbaarheid van gebruikers vergroten, met name door het aanbieden van toegankelijkere en sterkere middelen om desinformatie te herkennen en zich ertegen te weren;
  • Verbetering van toegang tot gegevens voor onderzoekers en een groter bereik voor factchecking;
  • Een robuuster toegangskader.

De Commissie doet een oproep aan alle belanghebbenden die bij kunnen dragen aan een versterking van de Praktijkcode om naar voren te treden en deel te nemen aan het herzieningsproces.

Meer informatie: