Hof Den Bosch: mobiele controles in strijd met Schengen

Contentverzamelaar

Hof Den Bosch: mobiele controles in strijd met Schengen

Mobiele controles door de Koninklijke Marechaussee in grensgebieden zijn in strijd met de Schengengrenscode. Tot die conclusie komt het Gerechtshof ’s-Den Bosch in een strafzaak. Volgens het Gerechtshof hebben de controles in de praktijk hetzelfde effect als een grenscontrole. Het Gerechtshof wijkt hiermee af van de lijn van de Raad van State, die eerder oordeelde dat de controles inmiddels conform het EU-recht zijn ingekaderd. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven cassatie in te stellen tegen het vonnis.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak.

De Schengengrenscode verbiedt controles aan de binnengrenzen van de Schengenlanden. De uitoefening van de politiebevoegdheid in de grensgebieden zijn toegestaan, zolang de uitoefening van die bevoegdheid niet hetzelfde effect heeft als grenscontroles.

Het Gerechtshof Den Bosch overweegt dat de controles niet gericht zijn op concrete feiten en omstandigheden. Ook vindt het Gerechtshof dat de controles in dit geval een systematisch karakter hebben, gezien de wijze van voorbereiding, taakverdeling, registratie van de controles. Volgens het Bossche rechtscollege zijn de controles beperkt tot grensgangers en zien de controles niet op illegale immigratie zelf, maar op de grensoverschrijding. Hieruit volgt volgens het Gerechtshof dat de controles hetzelfde effect hebben als grenscontroles en dus is strijd zijn met de Schengengrenscode. Dit leidt ertoe dat het bewijsmateriaal verkregen door de mobiele controle buiten toepassing moet worden gelaten.

Het oordeel wijkt af van de lijn die de Raad van State hanteert ten aanzien van de mobiele controles. De Raad van State heeft geoordeeld dat de regels voldoende waarborgen bieden zodat er geen strijd is met het EU-recht. Uit de uitspraak blijkt niet in hoeverre het Gerechtshof rekening heeft gehouden met de vragen die de rechtbank Roermond aan het EU-Hof heeft voorgelegd. Het EU-Hof zal nog uitspraak over doen over dezelfde vragen die het Gerechtshof zelfstandig heeft beantwoord.