Hof van Justitie verklaart Franse uitsluiting van jeugdige werknemers in strijd met EG-recht

Contentverzamelaar

Hof van Justitie verklaart Franse uitsluiting van jeugdige werknemers in strijd met EG-recht

Het Franse noodplan voor de werkgelegenheid uit 2005 is in strijd met de richtlijn inzake informatie en raadpleging van werknemers en met de richtlijn inzake collectief ontslag.

In twee Europese richtlijnen wordt de lidstaten opgelegd bepaalde sociale rechten inzake personeelsvertegenwoordiging en collectief ontslag te verzekeren, voor ondernemingen die een bepaald aantal werknemers tellen. In dit verband gaat het om richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap en richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag.

Richtlijn 2002/14 is ook bekend als de „Vilvoorde”-richtlijn, omdat zij tot stand kwam naar aanleiding van de sluiting in 1997 van de autoassemblagefabriek van de onderneming Renault in Vilvoorde, bij Brussel.

Ter bevordering van de werkgelegenheid in Frankrijk heeft de Eerste minister in 2005 een noodplan voor de werkgelegenheid voorgesteld aan het parlement. In dat verband nam de regering een besluit waarbij werknemers jonger dan 26 jaar worden uitgesloten bij het tellen van het aantal personeelsleden van een onderneming. Vraag is of een en ander in overeenstemming is met het Europees recht.

Het Hof heeft op 18 januari 2007 uitspraak gedaan: de betrokken Europese richtlijnen verzetten zich tegen een nationale regeling waarbij een bepaalde categorie van werknemers, ook al zou dat maar tijdelijk zijn, wordt uitgesloten bij de berekening van het aantal werknemers van een onderneming.