Hof weigert Sison vrijgave stukken

Contentverzamelaar

Hof weigert Sison vrijgave stukken

De Eurowob-verordening is niet bedoeld voor openbaarmaking van stukken als iemand zich wil verdedigen tegen bevriezing van zijn tegoeden door de EU. De rechter kan een beroep op de bescherming van de openbare veiligheid of de internationale betrekkingen slechts beperkt toetsen. Welke staat gevoelige stukken aan de Raad heeft gegeven, hoeft ook niet bekend te worden gemaakt.

Samenvatting arrest van het Hof van Justitie van 1 februari 2007, zaak 266/05 P, Sison tegen de Raad

Sison heeft beroep ingesteld tegen de weigering van de Raad om hem op grond van de Eurowob-verordening inzage te geven in de documenten die hebben geleid tot de bevriezing van zijn tegoeden. Het Gerecht van eerste aanleg wees zijn beroep af. Tegen deze uitspraak heeft Sison hoger beroep ingesteld bij het Hof van Justitie.
Dit arrest betreft niet de plaatsing op de bevriezingslijst zelf. Daartegen loopt nog een procedure.

  • Het Hof van Justitie verwerpt het hoger beroep van Sison. De documenten hoeven niet te worden vrijgegeven op grond van de Eurowob-verordening.
  • Het Hof erkent dat de Gemeenschap een ruime beoordelingsmarge heeft bij de vraag of openbaarmaking van documenten zou leiden tot ondermijning van de bescherming van de openbare veiligheid en de internationale betrekkingen. De rechter kan hier slechts beperkt toetsen.
  • Het Hof erkent uitdrukkelijk het recht van lidstaten en derde staten zich te verzetten tegen de bekendmaking van hun identiteit als verstrekker van een als ‘gevoelig’ bestempeld document.
  • Persoonlijke belangen van Sison kunnen geen rol spelen bij de toepassing van de Eurowob-verordening, wel in de procedure tegen de plaatsing op de bevriezingslijst.

Toelichting

Sison had de Raad verzocht om kennisneming van de documenten die door de Raad in aanmerking zijn genomen bij het besluit zijn tegoeden te bevriezen. Het verzoek is niet gedaan in het kader van een beroep tegen de plaatsing op de bevriezingslijst, maar op grond van EG-verordening 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten, de zgn. Eurowob-verordening.

Ruime beoordelingsmarge Raad
In deze procedure beriep de Raad zich op de bescherming van de openbare veiligheid en de internationale betrekkingen, als uitzondering op het beginsel van openbaarheid. Het Hof is van oordeel dat de Raad zich terecht op deze uitzonderingen kon beroepen.
Volgens het Hof beschikt de Raad over een ruime beoordelingsmarge bij de bepaling of documenten onder deze uitzonderingen dienen te vallen. De criteria van de Eurowob-verordening zijn immers met opzet heel algemeen geformuleerd.

Beknoptheid motivering
Sison had zich beklaagd over de beknoptheid van de motivering van de weigering van de Raad om inzage te verlenen. Het Hof stelt echter dat deze beknoptheid gerechtvaardigd wordt door de noodzaak geen schade toe te brengen aan de gevoelige belangen bij de bescherming van de openbare veiligheid en de internationale betrekkingen.

Geheimhouding identiteit van verstrekker
Het Hof sanctioneert de geheimhouding van de identiteit van de verstrekker of auteur van documenten. Gevoelige documenten als bedoeld in artikel 9 van de Eurowob-verordening kunnen alleen worden vrijgegeven met instemming van de verstrekker. De verstrekker kan zich ook verzetten tegen bekendmaking van het bestaan zelf van het document, aldus het Hof. Hieruit leidt het Hof bovendien af dat de verstrekker het recht heeft zich te verzetten tegen openbaarmaking van de identiteit van de verstrekker of de auteur ervan. Het maakt niet uit of het gaat om autoriteiten van lidstaten of derde staten. Het enkele verzet van de verstrekker volstaat om weigering te rechtvaardigen. De Raad hoefde ook geen oordeel te vellen over de rechtvaardiging van een dergelijk verzet en hoefde ook niet aan te geven of en in hoeverre schade kon worden toegebracht aan de te beschermen belangen op het gebied van openbare veiligheid en internationale betrekkingen.

Bijzondere belangen van Sison
Wat betreft het recht van Sison op een eerlijk proces en op kennisneming van de beschuldigingen tegen hem, oordeelt het Hof dat dit recht niet kan worden uitgeoefend door een beroep te doen op de Eurowob-verordening. Het Hof onderstreept dat het doel van de Eurowob-verordening is het publiek in het algemeen een recht op toegang tot documenten te geven. De verordening bevat nadrukkelijk geen regels voor de inachtneming van bijzondere belangen als die van Sison.
Deze redenering van het Hof is alleen van toepassing binnen het kader van de Eurowob-verordening. Het is niet uitgesloten dat het Hof in het kader van het beroep tegen Sison’s plaatsing op de bevriezingslijst wel de bescherming van openbare veiligheid en de internationale betrekkingen afweegt tegen de bijzondere belangen van Sison.