ICER-advies stemregels bij de vaststelling van Raadsconclusies

Contentverzamelaar

ICER-advies stemregels bij de vaststelling van Raadsconclusies

Raadsconclusies worden gewoonlijk met consensus aangenomen. Incidenteel komt in de Raad de vraag op of het juridisch is toegestaan om Raadsconclusies vast te stellen in afwezigheid van consensus. De Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) adviseert in deze herziening van het advies van juni 2008 dat Raadsconclusies met een zuiver politieke strekking, dus zonder rechtsgevolgen, in beginsel met consensus moeten worden vastgesteld.

Raadsconclusies zijn de gebruikelijke uitdrukkingswijze van de Raad buiten wetgevingsprocedures en wanneer de EU-verdragen niet bepalen hoe hij moet optreden. De EU-Verdragen bevatten geen regels over het aannemen van Raadsconclusies. In het advies wordt ingegaan op de verschillende soorten conclusies (zuiver politieke, conclusies met rechtsgevolgen, gemengde en hybride conclusies) en de stemregels die daarvoor gelden. Het advies geeft ook aan wanneer er geen conclusies kunnen worden aangenomen.

Zuiver politieke Raadsconclusies moeten in beginsel met consensus worden aangenomen, ook als wetgeving op hetzelfde beleidsterrein moet worden aangenomen waarvoor geen consensus nodig is. Indien de Raad bij uitzondering handelingen in de vorm van conclusies vaststelt die wel rechtsgevolgen hebben of zullen hebben, gelden de stemvoorschriften waarin de Verdragen voorzien voor de vaststelling van die handelingen. Conclusies die gedeeltelijk zien op onderwerpen die de grenzen van de bevoegdheden van de Unie overschrijden, moeten worden aangenomen door de Raad en de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen.

Lees het advies hier.