In Brussel is uw euro meer waard dan thuis

Contentverzamelaar

In Brussel is uw euro meer waard dan thuis

‘You can trust the EU to do what it takes to secure your future’, ‘this is Europe’s moment of truth’ en ‘we are all in the same boat’, zo presenteerde Commissievoorzitter Barroso zijn eerste ‘Staat van de Unie’ in het Europees Parlement. In zijn speech probeerde hij vooral daadkracht uit te stralen. De ongeveer 130 EP-leden die de toespraak oversloegen, kregen ondanks eerdere dreigementen geen boete.

Barroso benoemt 5 prioriteiten voor het komende jaar:

- Economische governance en regulering van financiële diensten. Dit beleid is voor een groot deel al ingezet. Dit najaar zal ook het beleidsdebat spelen of er ook heffingen op de financiële sector moeten komen

- Europa 2020. Dit is de ‘groeistrategie’ van de EU. Een van de kerninitiatieven van deze strategie is al gepresenteerd: de Digitale agenda. Tegen het einde van het jaar komt de Commissie ook met de kerninitiatieven "Innovatie-Unie", "Industriebeleid", "Jeugd in beweging", "Nieuwe vaardigheden en banen" en het "Platform tegen armoede". Andere initiatieven kunnen verwacht worden ten aanzien van de pensioenhervormingen.

- Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Volgens Barroso is er in Europa geen plaats voor racisme en xenofobie. Fundamentele rechten moeten worden gerespecteerd, inclusief die van minderheden. Hiermee verwijst Barroso impliciet naar het Franse beleid ten aanzien van de Roma. De Commissie zal het komende jaar initiatieven presenteren met betrekking tot de bescherming van slachtoffers van misdrijven, asiel, bescherming van persoonsgegevens, een een inreis/uitreissysteem voor de EU.

- De EU-begroting. Volgend jaar zal de Commissie haar voorstel voor een nieuw meerjarig financieel kader presenteren. Volgens Barroso zijn er duidelijke voorbeelden waarbij een euro die is besteed op het EU-niveau meer waard is dan een euro die is besteed op het nationale niveau. Barroso noemde voorbeelden als energieverbindingen, onderzoek en ontwikkelingssamenwerking.

- Externe betrekkingen, waaronder een herziening van het nabuurschapsbeleid en verdere stappen in het proces van uitbreiding van de Unie op basis van een door de Commissie in november 2010 te presenteren aanpak.

Opvallend is ook de handreiking die Barroso doet naar het EP. Volgens de Commissievoorzitter zijn Commissie en het EP de twee instellingen ‘par excellence’. Onlangs bereikten Commissie en EP overeenstemming over de tekst van een vergaand nieuw kaderakkoord voor intensievere politieke samenwerking.

Overigens werden EP-President Buzek en de veertien leiders van de politieke fracties in het EP gisteren teruggefloten door de leden van het EP. Hun eerdere besluit om individuele EP-leden boetes op te leggen bij afwezigheid tijdens de speech van Barroso zorgde voor een controverse. Het besluit was ingegeven door de vrees dat de sociaal-democratische en groene fracties demonstratief weg zou blijven, waardoor Barroso een halfleeg EP zou toespreken.

Het Nederlandse parlement krijgt ieder jaar een schriftelijke ‘Staat van de Unie’. Dit is het jaarlijks document dat wordt gepresenteerd tegelijk met de rijksbegroting op Prinsjesdag.