Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2017

Contentverzamelaar

Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2017

Het jaarlijkse werkprogramma van de Commisie Juncker, getiteld ‘Een Europa dat ons beschermt, sterkter maakt en verdedigt’ weerspiegelt duidelijk de inzet van de Commissie Juncker om te komen tot een scherpere focus van de EU. Dit blijkt uit de appreciatie die het kabinet naar het parlement heeft gestuurd.

Op 25 oktober jl. publiceerde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2017. Dit werkprogramma bevat een overzicht van de 21 nieuwe initiatieven voor 2017; een lijst van 18 voorstellen in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT); een lijst met 35 prioritaire lopende initiatieven; een lijst van 19 voorgestelde intrekkingen van lopende voorstellen; en een lijst van 16 af te schaffen bestaande wetten en regelingen. Volgens het kabinet is het jaarprogramma voor 2017 in lijn met eerdere programma’s in 2015 en 2016 die een vergelijkbaar aantal nieuwe voorstellen (23 in 2016 en 2015), terugtrekkingen en intrekkingen kenden.

In de appreciatie wijst het kabinet op de Strategische Agenda die de Europese Raad in juni 2014 heeft aangenomen. Hierin werd opgeroepen tot een duidelijker focus van de EU op vijf hoofdpriorititeiten. De Raad hecht aan een Commissie Werkprogramma dat in lijn is met de vijf prioriteiten uit deze Strategische Agenda. Het kabinet geeft aan deze positie te delen en acht het van belang dat de EU presteert en beschermt met betrekking tot de gestelde doelen, met name op de kernthema’s migratie, veiligheid en de interne markt. Volgens het kabinet weerspiegelt het Commissie Werkprogramma 2017 deze inzet. Het is volgens het Kabinet echter zaak dat de ambitie die de Commissie in dit opzicht toont, de komende periode ook echt wordt omgezet in daden, waarmee de EU laat zien dat zij zich daadwerkelijk concentreert op haar hoofdtaken.

Diverse elementen uit het Commissiewerkprogramma kunnen blijkens de appreciatie op steun van het kabinet rekenen. Het kabinet spreekt onder meer steun uit voor:

  • Het aangekondigde voornemen van de Commissie sterker in te zetten op de naleving van Europese wet- en regelgeving door de lidstaten;

  • de aankondiging van de Commissie om structurele ondersteuning te geven aan lidstaten om tot een investeringsvriendelijke omgeving te komen.

  • de voortzetting van de focus op economische groei, banen en innovatie.

  • de inzet van de Commissie om gecommitteerd te blijven aan een open, op regels gebaseerd handelssysteem;

  • een duurzame aanpak van de huidige vluchtelingen- en migratie problematiek.

  • de beleidsprioriteit van de Commissie om bestaande regelgeving te herzien, te verbeteren waar het kan en ervoor te zorgen dat regels niet leiden tot onnodige bureaucratie en administratieve lasten.

De kabinetsappreciatie gaat in op de voorstellen die in de ogen van het kabinet voor Nederland het meest van belang zijn. Daarbij is de aandacht vooral gericht op de nieuwe initiatieven voor 2017. 

Zoals gebruikelijk zullen de beide Kamers op basis van de voornemens van de Europese Commissie hun eigen Europese prioriteiten bepalen. Die prioriteiten zijn in sterke mate richtinggevend voor het verkeer tussen kabinet en Parlement over de Nederlandse inbreng in de besluitvorming in EU-verband. De kabinetsappreciatie is mede opgesteld ten behoeve van de te maken afwegingen rond deze prioriteitssteling.

De brief aan de Kamer is hier te vinden. Zie hier het Commissiewerkprogramma 2017.