Klimaattransitie: definitieve vaststelling van de leenfaciliteit voor de overheidssector

Contentverzamelaar

Klimaattransitie: definitieve vaststelling van de leenfaciliteit voor de overheidssector

De leenfaciliteit voor de overheidssector is bedoeld voor de EU-regio’s die economisch het meest te verliezen hebben bij het traject richting de EU-klimaatdoelstelling voor 2030 en de ambitie om een klimaatneutrale EU in 2050 te bereiken. Het gaat dan voornamelijk om steenkool- en koolstof intensieve regio’s. De leenfaciliteit zal in die regio’s een breed scala aan duurzame investeringsprojecten ondersteunen.

Het gaat om verordening 2021/1229 betreffende de leenfaciliteit voor de publieke sector uit hoofde van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie.

Achtergrond

De zogenoemde leenfaciliteit voor de overheidssector vormt de derde pijler van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie en komt overeen met de doelstellingen van de Europese Green Deal om tegen 2050 een klimaatneutrale economie tot stand te brengen in de EU. Het mechanisme moet sociale rechtvaardigheid bevorderen bij de transitie naar een klimaatneutrale economie in de kwetsbaarste steenkool- en koolstof intensieve regio’s van de EU.

Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie bestaat uit drie bronnen van financiering. Ten eerste het Fonds voor een rechtvaardige transitie. De middelen uit dat fonds zullen worden gebruikt om de negatieve gevolgen van de klimaattransitie te verzachten door steun te verlenen aan de gebieden en werknemers die het meest worden geraakt door de transitie (zie ook het ECER-bericht over dit fonds). Ten tweede een EU-begrotingsgarantie in het kader van het nieuwe InvestEU-fonds (zie ook het ECER-bericht over het InvestEU-fonds). En ten derde een leenfaciliteit voor de overheidssector.

De leenfaciliteit voor de overheidssector

De EU heeft de leenfaciliteit voor de overheidssector op 14 juli 2021 vastgesteld in verordening 2021/1229. De leenfaciliteit is gericht op de ondersteuning van duurzame investeringen door entiteiten uit de publieke sector. Deze investeringen moeten voldoen aan de ontwikkelingsbehoeften die zijn omschreven in de door de Commissie goedgekeurde territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie. In de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie worden de meest getroffen gebieden vermeld die in elke EU-lidstaat zouden moeten worden ondersteund.

De te financieren activiteiten in het kader van de leenfaciliteit moeten consistent zijn met en een aanvulling vormen op de activiteiten die door de twee andere onderdelen van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie worden ondersteund (het Fonds en de EU-begrotingsgarantie).

Om de cohesie en de economische diversificatie van de door de klimaattransitie getroffen gebieden te versterken, moet de leenfaciliteit een breed scala aan duurzame investeringen ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in projecten op gebieden zoals energie- en vervoersinfrastructuur, stadsverwarmingsnetwerken, energie-efficiënte maatregelen en sociale infrastructuur.  

Meer informatie: