Contentverzamelaar

Meer vrijheid voor lidstaten bij gebruik van ggo's
De Commissie stelt voor het besluitvormingsproces voor de toelating van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) zo te wijzigen dat de lidstaten meer vrijheid hebben om het gebruik van in de EU toegelaten ggo’s in levensmiddelen of diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden.

De Commissie heeft de resultaten gepubliceerd van haar herziening van het besluitvormingsproces voor de toelating van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in levensmiddelen en diervoeders. Deze herziening komt voort uit de politieke richtsnoeren die in juli 2014 aan het Europees Parlement werden gepresenteerd en op basis waarvan de huidige Commissie werd gekozen.
De nieuwe aanpak streeft naar een juist evenwicht tussen het behoud van een EU-vergunningensysteem en de vrijheid voor de lidstaten om zelf besluiten te nemen over het gebruik van ggo's op hun grondgebied. Het bestaande wetenschappelijk onderbouwde vergunningensysteem en de etiketteringsvoorschriften die de consument in staat stellen een eigen keuze te maken, zullen niet worden gewijzigd, aangezien het van doorslaggevend belang is dat er één enkel systeem voor risicobeheer blijft bestaan, omdat dit zorgt voor hetzelfde niveau van bescherming in de gehele EU. Wat verandert, is dat de lidstaten zelf kunnen beslissen of zij kiezen voor een opt-outmaatregel voor het gebruik van een bepaalde ggo in hun voedselketen zodra die ggo is toegelaten voor gebruik als levensmiddel of diervoeder in Europa.

De lidstaten zullen moeten aantonen dat hun opt-outmaatregelen verenigbaar zijn met het Europees recht, met inbegrip van de grondbeginselen van de interne markt en de internationale verplichtingen van de EU, waarvan de verplichtingen tegenover de WTO integraal deel uitmaken. Opt-outmaatregelen zullen worden gebaseerd op andere legitieme gronden dan die welke worden beoordeeld op EU-niveau, d.w.z. risico voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu.

Dit voorstel herneemt dezelfde rechten die de lidstaten eerder deze maand dankzij de overeenstemming die recentelijk is bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad over Richtlijn (EU) 2015/412 met betrekking tot de teelt van ggo's hebben gekregen en vult deze aan. Bijgevolg beschikt de EU nu over een consistent geheel van regels voor de toelating van ggo's voor de teelt en voor levensmiddelen en diervoeders, zodat rekening kan worden gehouden met de specifieke bezorgdheid die hierover in bepaalde lidstaten bestaat.

Dit wetgevingsvoorstel zal nu worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure.

 

Voor meer informatie:

Tekst van het Voorstel Com(2015)177 def

Vragen en antwoorden over het EU-beleid inzake ggo’s ( MEMO/15/4778)

Herziening van het besluitvormingsproces voor ggo’s in de EU: vragen en antwoorden ( MEMO/15/4779)

Website DG SANTE